Genesis 6:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6672 [e]ṣō-harצֹ֣הַר ׀A windowNoun
6213 [e]ta-‘ă-śehתַּעֲשֶׂ֣הshall you makeVerb
8392 [e]lat-tê-ḇāh,לַתֵּבָ֗הfor the arkNoun
413 [e]wə-’el-וְאֶל־and withinPrep
520 [e]’am-māhאַמָּה֙a cubitNoun
3615 [e]tə-ḵa-len-nāhתְּכַלֶ֣נָּהshall you finishVerb
4605 [e]mil-ma‘-lāh,מִלְמַ֔עְלָהfrom the topSubst
6607 [e]ū-p̄e-ṯaḥוּפֶ֥תַחand the doorNoun
8392 [e]hat-tê-ḇāhהַתֵּבָ֖הof the arkNoun
6654 [e]bə-ṣid-dāhבְּצִדָּ֣הּin the sideNoun
7760 [e]tā-śîm;תָּשִׂ֑יםshall you setVerb
8482 [e]taḥ-tî-yimתַּחְתִּיִּ֛םlowerAdj
8145 [e]šə-nî-yimשְׁנִיִּ֥םsecondNoun
7992 [e]ū-šə-li-šîmוּשְׁלִשִׁ֖יםand thirdAdj
6213 [e]ta-‘ă-śe-hā.תַּֽעֲשֶֽׂהָ׃[stories] shall you makeVerb
Hebrew Texts
בראשית 6:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
צֹ֣הַר ׀ תַּעֲשֶׂ֣ה לַתֵּבָ֗ה וְאֶל־אַמָּה֙ תְּכַלֶ֣נָּה מִלְמַ֔עְלָה וּפֶ֥תַח הַתֵּבָ֖ה בְּצִדָּ֣הּ תָּשִׂ֑ים תַּחְתִּיִּ֛ם שְׁנִיִּ֥ם וּשְׁלִשִׁ֖ים תַּֽעֲשֶֽׂהָ׃

בראשית 6:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
צהר ׀ תעשה לתבה ואל־אמה תכלנה מלמעלה ופתח התבה בצדה תשים תחתים שנים ושלשים תעשה׃

Links
Genesis 6:16Genesis 6:16 Text AnalysisGenesis 6:16 InterlinearGenesis 6:16 MultilingualGenesis 6:16 TSKGenesis 6:16 Cross ReferencesGenesis 6:16 Bible HubGenesis 6:16 Biblia ParalelaGenesis 6:16 Chinese BibleGenesis 6:16 French BibleGenesis 6:16 German Bible

Bible Hub
Genesis 6:15
Top of Page
Top of Page