Genesis 5:29
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7121 [e]way-yiq-rāוַיִּקְרָ֧אAnd he calledVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8034 [e]šə-mōwשְׁמ֛וֹhis nameNoun
5146 [e]nō-aḥנֹ֖חַNoahNoun
559 [e]lê-mōr;לֵאמֹ֑רsayingVerb
2088 [e]zehזֶ֞ה֠ThisPro
5162 [e]yə-na-ḥă-mê-nūיְנַחֲמֵ֤נוּshall comfort usVerb
4639 [e]mim-ma-‘ă-śê-nūמִֽמַּעֲשֵׂ֙נוּ֙from our workNoun
6093 [e]ū-mê-‘iṣ-ṣə-ḇō-wnוּמֵעִצְּב֣וֹןand toilNoun
3027 [e]yā-ḏê-nū,יָדֵ֔ינוּof our handsNoun
4480 [e]min-מִן־concerning our workPrep
127 [e]hā-’ă-ḏā-māh,הָ֣אֲדָמָ֔הof the groundNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רwhichPrt
779 [e]’ê-rə-rāhאֵֽרְרָ֖הּhas cursedVerb
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
Hebrew Texts
בראשית 5:29 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקְרָ֧א אֶת־שְׁמֹ֛ו נֹ֖חַ לֵאמֹ֑ר זֶ֞ה֠ יְנַחֲמֵ֤נוּ מִֽמַּעֲשֵׂ֙נוּ֙ וּמֵעִצְּבֹ֣ון יָדֵ֔ינוּ מִן־הָ֣אֲדָמָ֔ה אֲשֶׁ֥ר אֵֽרְרָ֖הּ יְהוָֽה׃

בראשית 5:29 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקרא את־שמו נח לאמר זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו מן־האדמה אשר אררה יהוה׃

Links
Genesis 5:29Genesis 5:29 Text AnalysisGenesis 5:29 InterlinearGenesis 5:29 MultilingualGenesis 5:29 TSKGenesis 5:29 Cross ReferencesGenesis 5:29 Bible HubGenesis 5:29 Biblia ParalelaGenesis 5:29 Chinese BibleGenesis 5:29 French BibleGenesis 5:29 German Bible

Bible Hub
Genesis 5:28
Top of Page
Top of Page