Genesis 47:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8552 [e]wat-tit-tōmוַתִּתֹּם֮When was endedVerb
8141 [e]haš-šā-nāhהַשָּׁנָ֣הthe yearNoun
1931 [e]ha-hi-wהַהִוא֒thatPro
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַיָּבֹ֨אוּand they cameVerb
413 [e]’ê-lāwאֵלָ֜יוunto himPrep
8141 [e]baš-šā-nāhבַּשָּׁנָ֣הin the yearNoun
8145 [e]haš-šê-nîṯ,הַשֵּׁנִ֗יתsecondNoun
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּ֤אמְרוּand saidVerb
  lōwלוֹ֙to himPrep
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
3582 [e]nə-ḵa-ḥêḏנְכַחֵ֣דcan we hideVerb
113 [e]mê-’ă-ḏō-nî,מֵֽאֲדֹנִ֔יfrom my lordNoun
3588 [e]כִּ֚יthatConj
518 [e]’im-אִם־ifConj
8552 [e]tamתַּ֣םis spentVerb
3701 [e]hak-ke-sep̄,הַכֶּ֔סֶףour moneyNoun
4735 [e]ū-miq-nêhוּמִקְנֵ֥הand our herdsNoun
929 [e]hab-bə-hê-māhהַבְּהֵמָ֖הof livestockNoun
413 [e]’el-אֶל־also hasPrep
113 [e]’ă-ḏō-nî;אֲדֹנִ֑יmy lordNoun
3808 [e]לֹ֤אnothingAdv
7604 [e]niš-’arנִשְׁאַר֙remainsVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣יin the sightNoun
113 [e]’ă-ḏō-nî,אֲדֹנִ֔יof my lordNoun
1115 [e]bil-tîבִּלְתִּ֥יexceptSubst
518 [e]’im-אִם־ifConj
1472 [e]gə-wî-yā-ṯê-nūגְּוִיָּתֵ֖נוּour bodiesNoun
127 [e]wə-’aḏ-mā-ṯê-nū.וְאַדְמָתֵֽנוּ׃and our landsNoun
Hebrew Texts
בראשית 47:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתִּתֹּם֮ הַשָּׁנָ֣ה הַהִוא֒ וַיָּבֹ֨אוּ אֵלָ֜יו בַּשָּׁנָ֣ה הַשֵּׁנִ֗ית וַיֹּ֤אמְרוּ לֹו֙ לֹֽא־נְכַחֵ֣ד מֵֽאֲדֹנִ֔י כִּ֚י אִם־תַּ֣ם הַכֶּ֔סֶף וּמִקְנֵ֥ה הַבְּהֵמָ֖ה אֶל־אֲדֹנִ֑י לֹ֤א נִשְׁאַר֙ לִפְנֵ֣י אֲדֹנִ֔י בִּלְתִּ֥י אִם־גְּוִיָּתֵ֖נוּ וְאַדְמָתֵֽנוּ׃

בראשית 47:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותתם השנה ההוא ויבאו אליו בשנה השנית ויאמרו לו לא־נכחד מאדני כי אם־תם הכסף ומקנה הבהמה אל־אדני לא נשאר לפני אדני בלתי אם־גויתנו ואדמתנו׃

Links
Genesis 47:18Genesis 47:18 Text AnalysisGenesis 47:18 InterlinearGenesis 47:18 MultilingualGenesis 47:18 TSKGenesis 47:18 Cross ReferencesGenesis 47:18 Bible HubGenesis 47:18 Biblia ParalelaGenesis 47:18 Chinese BibleGenesis 47:18 French BibleGenesis 47:18 German Bible

Bible Hub
Genesis 47:17
Top of Page
Top of Page