Genesis 46:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֣יand the sonsNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֗הof JudahNoun
6147 [e]‘êrעֵ֧רErNoun
209 [e]wə-’ō-w-nānוְאוֹנָ֛ןand OnanNoun
7956 [e]wə-šê-lāhוְשֵׁלָ֖הand ShelahNoun
6557 [e]wā-p̄e-reṣוָפֶ֣רֶץand PerezNoun
2226 [e]wā-zā-raḥ;וָזָ֑רַחand ZerahNoun
4191 [e]way-yā-māṯוַיָּ֨מָתbut diedVerb
6147 [e]‘êrעֵ֤רErNoun
209 [e]wə-’ō-w-nānוְאוֹנָן֙and OnanNoun
776 [e]bə-’e-reṣבְּאֶ֣רֶץin the landNoun
3667 [e]kə-na-‘an,כְּנַ֔עַןof CanaanNoun
1961 [e]way-yih-yūוַיִּהְי֥וּAnd wereVerb
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵי־the sonsNoun
6557 [e]p̄e-reṣפֶ֖רֶץof PerezNoun
2696 [e]ḥeṣ-rō-wnחֶצְר֥וֹןHezronNoun
2538 [e]wə-ḥā-mūl.וְחָמֽוּל׃and HamulNoun
Hebrew Texts
בראשית 46:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֣י יְהוּדָ֗ה עֵ֧ר וְאֹונָ֛ן וְשֵׁלָ֖ה וָפֶ֣רֶץ וָזָ֑רַח וַיָּ֨מָת עֵ֤ר וְאֹונָן֙ בְּאֶ֣רֶץ כְּנַ֔עַן וַיִּהְי֥וּ בְנֵי־פֶ֖רֶץ חֶצְרֹ֥ון וְחָמֽוּל׃

בראשית 46:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני יהודה ער ואונן ושלה ופרץ וזרח וימת ער ואונן בארץ כנען ויהיו בני־פרץ חצרון וחמול׃

Links
Genesis 46:12Genesis 46:12 Text AnalysisGenesis 46:12 InterlinearGenesis 46:12 MultilingualGenesis 46:12 TSKGenesis 46:12 Cross ReferencesGenesis 46:12 Bible HubGenesis 46:12 Biblia ParalelaGenesis 46:12 Chinese BibleGenesis 46:12 French BibleGenesis 46:12 German Bible

Bible Hub
Genesis 46:11
Top of Page
Top of Page