Genesis 43:28
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rū,וַיֹּאמְר֗וּAnd they answeredVerb
7965 [e]šā-lō-wmשָׁל֛וֹםin good healthNoun
5650 [e]lə-‘aḇ-də-ḵāלְעַבְדְּךָ֥your servantNoun
1 [e]lə-’ā-ḇî-nūלְאָבִ֖ינוּour fatherNoun
5750 [e]‘ō-w-ḏen-nūעוֹדֶ֣נּוּyet [is]Subst
2416 [e]ḥāy;חָ֑יaliveAdj
6915 [e]way-yiq-qə-ḏūוַֽיִּקְּד֖וּAnd they bowed down their headsVerb
  [way-yiš-ta-ḥū[וַיִּשְׁתַּחוּ -  
  ḵ]כ] -  
7812 [e](way-yiš-ta-ḥăw-wū(וַיִּֽשְׁתַּחֲוּֽוּand prostrated themselvesVerb
  q)ק) -  
Hebrew Texts
בראשית 43:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמְר֗וּ שָׁלֹ֛ום לְעַבְדְּךָ֥ לְאָבִ֖ינוּ עֹודֶ֣נּוּ חָ֑י וַֽיִּקְּד֖וּ [וַיִּשְׁתַּחוּ כ] (וַיִּֽשְׁתַּחֲוּֽוּ ׃ ק)

בראשית 43:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו שלום לעבדך לאבינו עודנו חי ויקדו [וישתחו כ] (וישתחוו ׃ ק)

Links
Genesis 43:28Genesis 43:28 Text AnalysisGenesis 43:28 InterlinearGenesis 43:28 MultilingualGenesis 43:28 TSKGenesis 43:28 Cross ReferencesGenesis 43:28 Bible HubGenesis 43:28 Biblia ParalelaGenesis 43:28 Chinese BibleGenesis 43:28 French BibleGenesis 43:28 German Bible

Bible Hub
Genesis 43:27
Top of Page
Top of Page