Genesis 43:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3947 [e]way-yiq-ḥūוַיִּקְח֤וּAnd tookVerb
376 [e]hā-’ă-nā-šîmהָֽאֲנָשִׁים֙the menNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4503 [e]ham-min-ḥāhהַמִּנְחָ֣הgiftNoun
2063 [e]haz-zōṯ,הַזֹּ֔אתthisPro
4932 [e]ū-miš-neh-וּמִשְׁנֶה־and doubleNoun
3701 [e]ke-sep̄כֶּ֛סֶףthe moneyNoun
3947 [e]lā-qə-ḥūלָקְח֥וּthey tookVerb
3027 [e]ḇə-yā-ḏāmבְיָדָ֖םin their handNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
1144 [e]bin-yā-min;בִּנְיָמִ֑ןBenjaminNoun
6965 [e]way-yā-qu-mūוַיָּקֻ֙מוּ֙and rose upVerb
3381 [e]way-yê-rə-ḏūוַיֵּרְד֣וּand went downVerb
4714 [e]miṣ-ra-yim,מִצְרַ֔יִםto EgyptNoun
5975 [e]way-ya-‘am-ḏūוַיַּֽעַמְד֖וּand stoodVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֥יbeforeNoun
3130 [e]yō-w-sêp̄.יוֹסֵֽף׃JosephNoun
Hebrew Texts
בראשית 43:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקְח֤וּ הָֽאֲנָשִׁים֙ אֶת־הַמִּנְחָ֣ה הַזֹּ֔את וּמִשְׁנֶה־כֶּ֛סֶף לָקְח֥וּ בְיָדָ֖ם וְאֶת־בִּנְיָמִ֑ן וַיָּקֻ֙מוּ֙ וַיֵּרְד֣וּ מִצְרַ֔יִם וַיַּֽעַמְד֖וּ לִפְנֵ֥י יֹוסֵֽף׃

בראשית 43:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקחו האנשים את־המנחה הזאת ומשנה־כסף לקחו בידם ואת־בנימן ויקמו וירדו מצרים ויעמדו לפני יוסף׃

Links
Genesis 43:15Genesis 43:15 Text AnalysisGenesis 43:15 InterlinearGenesis 43:15 MultilingualGenesis 43:15 TSKGenesis 43:15 Cross ReferencesGenesis 43:15 Bible HubGenesis 43:15 Biblia ParalelaGenesis 43:15 Chinese BibleGenesis 43:15 French BibleGenesis 43:15 German Bible

Bible Hub
Genesis 43:14
Top of Page
Top of Page