Genesis 42:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֕אמֶרAnd he saidVerb
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֣הBeholdPrt
8085 [e]šā-ma‘-tî,שָׁמַ֔עְתִּיI have heardVerb
3588 [e]כִּ֥יthatConj
3426 [e]yeš-יֶשׁ־there isSubst
7668 [e]še-ḇerשֶׁ֖בֶרgrainNoun
4714 [e]bə-miṣ-rā-yim;בְּמִצְרָ֑יִםin EgyptNoun
3381 [e]rə-ḏū-רְדוּ־get you downVerb
8033 [e]šām-māhשָׁ֙מָּה֙thereAdv
7666 [e]wə-šiḇ-rū-וְשִׁבְרוּ־and buyVerb
  lā-nūלָ֣נוּunto usPrep
8033 [e]miš-šām,מִשָּׁ֔םfrom thereAdv
2421 [e]wə-niḥ-yehוְנִחְיֶ֖הthat we may liveVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand notAdv
4191 [e]nā-mūṯ.נָמֽוּת׃dieVerb
Hebrew Texts
בראשית 42:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֕אמֶר הִנֵּ֣ה שָׁמַ֔עְתִּי כִּ֥י יֶשׁ־שֶׁ֖בֶר בְּמִצְרָ֑יִם רְדוּ־שָׁ֙מָּה֙ וְשִׁבְרוּ־לָ֣נוּ מִשָּׁ֔ם וְנִחְיֶ֖ה וְלֹ֥א נָמֽוּת׃

בראשית 42:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר הנה שמעתי כי יש־שבר במצרים רדו־שמה ושברו־לנו משם ונחיה ולא נמות׃

Links
Genesis 42:2Genesis 42:2 Text AnalysisGenesis 42:2 InterlinearGenesis 42:2 MultilingualGenesis 42:2 TSKGenesis 42:2 Cross ReferencesGenesis 42:2 Bible HubGenesis 42:2 Biblia ParalelaGenesis 42:2 Chinese BibleGenesis 42:2 French BibleGenesis 42:2 German Bible

Bible Hub
Genesis 42:1
Top of Page
Top of Page