Genesis 39:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7121 [e]wat-tiq-rāוַתִּקְרָ֞אthen she calledVerb
376 [e]lə-’an-šêלְאַנְשֵׁ֣יto the menNoun
1004 [e]ḇê-ṯāh,בֵיתָ֗הּof her householdNoun
559 [e]wat-tō-merוַתֹּ֤אמֶרand spokeVerb
  lā-hemלָהֶם֙to themPrep
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
7200 [e]rə-’ū,רְא֗וּSeeVerb
935 [e]hê-ḇîהֵ֥בִיאhe has brought inVerb
  lā-nūלָ֛נוּto us to makePrep
376 [e]’îšאִ֥ישׁa manNoun
5680 [e]‘iḇ-rîעִבְרִ֖יHebrewAdj
6711 [e]lə-ṣa-ḥeqלְצַ֣חֶקto laughVerb
  bā-nū;בָּ֑נוּat usPrep
935 [e]בָּ֤אhe cameVerb
413 [e]’ê-layאֵלַי֙unto mePrep
7901 [e]liš-kaḇלִשְׁכַּ֣בto lieVerb
5973 [e]‘im-mî,עִמִּ֔יwith mePrep
7121 [e]wā-’eq-rāוָאֶקְרָ֖אand I criedVerb
6963 [e]bə-qō-wlבְּק֥וֹלin a voiceNoun
1419 [e]gā-ḏō-wl.גָּדֽוֹל׃loudAdj
Hebrew Texts
בראשית 39:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתִּקְרָ֞א לְאַנְשֵׁ֣י בֵיתָ֗הּ וַתֹּ֤אמֶר לָהֶם֙ לֵאמֹ֔ר רְא֗וּ הֵ֥בִיא לָ֛נוּ אִ֥ישׁ עִבְרִ֖י לְצַ֣חֶק בָּ֑נוּ בָּ֤א אֵלַי֙ לִשְׁכַּ֣ב עִמִּ֔י וָאֶקְרָ֖א בְּקֹ֥ול גָּדֹֽול׃

בראשית 39:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותקרא לאנשי ביתה ותאמר להם לאמר ראו הביא לנו איש עברי לצחק בנו בא אלי לשכב עמי ואקרא בקול גדול׃

Links
Genesis 39:14Genesis 39:14 Text AnalysisGenesis 39:14 InterlinearGenesis 39:14 MultilingualGenesis 39:14 TSKGenesis 39:14 Cross ReferencesGenesis 39:14 Bible HubGenesis 39:14 Biblia ParalelaGenesis 39:14 Chinese BibleGenesis 39:14 French BibleGenesis 39:14 German Bible

Bible Hub
Genesis 39:13
Top of Page
Top of Page