Genesis 38:26
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5234 [e]way-yak-kêrוַיַּכֵּ֣רAnd recognized [them]Verb
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֗הJudahNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֙אמֶר֙and saidVerb
6663 [e]ṣā-ḏə-qāhצָֽדְקָ֣הShe has been more righteousVerb
4480 [e]mim-men-nî,מִמֶּ֔נִּיthan mePrep
3588 [e]kî-כִּֽי־becauseConj
5921 [e]‘al-עַל־uponPrep
3651 [e]kênכֵּ֥ןthusAdj
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
5414 [e]nə-ṯat-tî-hāנְתַתִּ֖יהָI gaveVerb
7956 [e]lə-šê-lāhלְשֵׁלָ֣הto ShelahNoun
1121 [e]ḇə-nî;בְנִ֑יmy sonNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־and notAdv
3254 [e]yā-sap̄יָסַ֥ףagainVerb
5750 [e]‘ō-wḏע֖וֹדmoreSubst
3045 [e]lə-ḏa‘-tāhלְדַעְתָּֽה׃he knew herVerb
Hebrew Texts
בראשית 38:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּכֵּ֣ר יְהוּדָ֗ה וַיֹּ֙אמֶר֙ צָֽדְקָ֣ה מִמֶּ֔נִּי כִּֽי־עַל־כֵּ֥ן לֹא־נְתַתִּ֖יהָ לְשֵׁלָ֣ה בְנִ֑י וְלֹֽא־יָסַ֥ף עֹ֖וד לְדַעְתָּֽה ׃

בראשית 38:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני כי־על־כן לא־נתתיה לשלה בני ולא־יסף עוד לדעתה ׃

Links
Genesis 38:26Genesis 38:26 Text AnalysisGenesis 38:26 InterlinearGenesis 38:26 MultilingualGenesis 38:26 TSKGenesis 38:26 Cross ReferencesGenesis 38:26 Bible HubGenesis 38:26 Biblia ParalelaGenesis 38:26 Chinese BibleGenesis 38:26 French BibleGenesis 38:26 German Bible

Bible Hub
Genesis 38:25
Top of Page
Top of Page