Genesis 34:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֨יand the sonsNoun
3290 [e]ya-‘ă-qōḇיַעֲקֹ֜בof JacobNoun
935 [e]bā-’ūבָּ֤אוּcameVerb
4480 [e]min-מִן־out ofPrep
7704 [e]haś-śā-ḏehהַשָּׂדֶה֙the fieldNoun
8085 [e]kə-šā-mə-‘ām,כְּשָׁמְעָ֔םwhen they heardVerb
6087 [e]way-yiṯ-‘aṣ-ṣə-ḇūוַיִּֽתְעַצְּבוּ֙and were grievedVerb
376 [e]hā-’ă-nā-šîm,הָֽאֲנָשִׁ֔יםthe menNoun
2734 [e]way-yi-ḥarוַיִּ֥חַרthey burned with angerVerb
  lā-hemלָהֶ֖ם - Prep
3966 [e]mə-’ōḏ;מְאֹ֑דgreatAdj
3588 [e]kî-כִּֽי־becauseConj
5039 [e]nə-ḇā-lāhנְבָלָ֞הfollyNoun
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂ֣הhe had workedVerb
3478 [e]ḇə-yiś-rā-’êl,בְיִשְׂרָאֵ֗לin IsraelNoun
7901 [e]liš-kaḇלִשְׁכַּב֙by lyingVerb
854 [e]’eṯ-אֶת־withPrep
1323 [e]baṯ-בַּֽת־the daughterNoun
3290 [e]ya-‘ă-qōḇ,יַעֲקֹ֔בof JacobNoun
3651 [e]wə-ḵênוְכֵ֖ןand this thingAdj
3808 [e]לֹ֥א[was] notAdv
6213 [e]yê-‘ā-śeh.יֵעָשֶֽׂה׃to be doneVerb
Hebrew Texts
בראשית 34:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֨י יַעֲקֹ֜ב בָּ֤אוּ מִן־הַשָּׂדֶה֙ כְּשָׁמְעָ֔ם וַיִּֽתְעַצְּבוּ֙ הָֽאֲנָשִׁ֔ים וַיִּ֥חַר לָהֶ֖ם מְאֹ֑ד כִּֽי־נְבָלָ֞ה עָשָׂ֣ה בְיִשְׂרָאֵ֗ל לִשְׁכַּב֙ אֶת־בַּֽת־יַעֲקֹ֔ב וְכֵ֖ן לֹ֥א יֵעָשֶֽׂה׃

בראשית 34:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני יעקב באו מן־השדה כשמעם ויתעצבו האנשים ויחר להם מאד כי־נבלה עשה בישראל לשכב את־בת־יעקב וכן לא יעשה׃

Links
Genesis 34:7Genesis 34:7 Text AnalysisGenesis 34:7 InterlinearGenesis 34:7 MultilingualGenesis 34:7 TSKGenesis 34:7 Cross ReferencesGenesis 34:7 Bible HubGenesis 34:7 Biblia ParalelaGenesis 34:7 Chinese BibleGenesis 34:7 French BibleGenesis 34:7 German Bible

Bible Hub
Genesis 34:6
Top of Page
Top of Page