Genesis 32:32
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
3651 [e]kênכֵּ֡ןafter thatAdj
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
398 [e]yō-ḵə-lūיֹאכְל֨וּdid eatVerb
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֜לof IsraelNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1517 [e]gîḏגִּ֣יד[of] the sinewNoun
5384 [e]han-nā-šeh,הַנָּשֶׁ֗הwhich shrankNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁר֙whichPrt
5921 [e]‘al-עַל־[is] onPrep
3709 [e]kap̄כַּ֣ףthe socketNoun
3409 [e]hay-yā-rêḵ,הַיָּרֵ֔ךְof the thighNoun
5704 [e]‘aḏעַ֖דtoPrep
3117 [e]hay-yō-wmהַיּ֣וֹםdayNoun
2088 [e]haz-zeh;הַזֶּ֑הthisPro
3588 [e]כִּ֤יbecauseConj
5060 [e]nā-ḡa‘נָגַע֙he touchedVerb
3709 [e]bə-ḵap̄-בְּכַף־the socketNoun
3409 [e]ye-reḵיֶ֣רֶךְof the thighNoun
3290 [e]ya-‘ă-qōḇ,יַעֲקֹ֔בof JacobNoun
1517 [e]bə-ḡîḏבְּגִ֖ידin the sinewNoun
5384 [e]han-nā-šeh.הַנָּשֶֽׁה׃the nerveNoun
Hebrew Texts
בראשית 32:32 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עַל־כֵּ֡ן לֹֽא־יֹאכְל֨וּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֜ל אֶת־גִּ֣יד הַנָּשֶׁ֗ה אֲשֶׁר֙ עַל־כַּ֣ף הַיָּרֵ֔ךְ עַ֖ד הַיֹּ֣ום הַזֶּ֑ה כִּ֤י נָגַע֙ בְּכַף־יֶ֣רֶךְ יַעֲקֹ֔ב בְּגִ֖יד הַנָּשֶֽׁה׃

בראשית 32:32 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
על־כן לא־יאכלו בני־ישראל את־גיד הנשה אשר על־כף הירך עד היום הזה כי נגע בכף־ירך יעקב בגיד הנשה׃

Links
Genesis 32:32Genesis 32:32 Text AnalysisGenesis 32:32 InterlinearGenesis 32:32 MultilingualGenesis 32:32 TSKGenesis 32:32 Cross ReferencesGenesis 32:32 Bible HubGenesis 32:32 Biblia ParalelaGenesis 32:32 Chinese BibleGenesis 32:32 French BibleGenesis 32:32 German Bible

Bible Hub
Genesis 32:31
Top of Page
Top of Page