Genesis 32:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7200 [e]way-yar,וַיַּ֗רְאwhen he sawVerb
3588 [e]כִּ֣יthatConj
3808 [e]לֹ֤אnotAdv
3201 [e]yā-ḵōlיָכֹל֙he prevailedVerb
  lōw,ל֔וֹover himPrep
5060 [e]way-yig-ga‘וַיִּגַּ֖עhe touchedVerb
3709 [e]bə-ḵap̄-בְּכַף־the socketNoun
3409 [e]yə-rê-ḵōw;יְרֵכ֑וֹof his thighNoun
3363 [e]wat-tê-qa‘וַתֵּ֙קַע֙and was out of jointVerb
3709 [e]kap̄-כַּף־the socketNoun
3409 [e]ye-reḵיֶ֣רֶךְof the thighNoun
3290 [e]ya-‘ă-qōḇ,יַעֲקֹ֔בof JacobNoun
79 [e]bə-hê-’ā-ḇə-qōwבְּהֵֽאָבְק֖וֹas he wrestledVerb
5973 [e]‘im-mōw.עִמּֽוֹ׃with himPrep
Hebrew Texts
בראשית 32:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּ֗רְא כִּ֣י לֹ֤א יָכֹל֙ לֹ֔ו וַיִּגַּ֖ע בְּכַף־יְרֵכֹ֑ו וַתֵּ֙קַע֙ כַּף־יֶ֣רֶךְ יַעֲקֹ֔ב בְּהֵֽאָבְקֹ֖ו עִמֹּֽו׃

בראשית 32:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וירא כי לא יכל לו ויגע בכף־ירכו ותקע כף־ירך יעקב בהאבקו עמו׃

Links
Genesis 32:25Genesis 32:25 Text AnalysisGenesis 32:25 InterlinearGenesis 32:25 MultilingualGenesis 32:25 TSKGenesis 32:25 Cross ReferencesGenesis 32:25 Bible HubGenesis 32:25 Biblia ParalelaGenesis 32:25 Chinese BibleGenesis 32:25 French BibleGenesis 32:25 German Bible

Bible Hub
Genesis 32:24
Top of Page
Top of Page