Genesis 3:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
121 [e]ū-lə-’ā-ḏāmוּלְאָדָ֣םand to AdamNoun
559 [e]’ā-mar,אָמַ֗רhe saidVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־BecauseConj
8085 [e]šā-ma‘-tāשָׁמַעְתָּ֮you have listenedVerb
6963 [e]lə-qō-wlלְק֣וֹלto the voiceNoun
802 [e]’iš-te-ḵāאִשְׁתֶּךָ֒of your wifeNoun
398 [e]wat-tō-ḵalוַתֹּ֙אכַל֙and have eatenVerb
4480 [e]min-מִן־ofPrep
6086 [e]hā-‘êṣ,הָעֵ֔ץthe treeNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֤רof whichPrt
6680 [e]ṣiw-wî-ṯî-ḵāצִוִּיתִ֙יךָ֙I commanded youVerb
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
398 [e]ṯō-ḵalתֹאכַ֖לdo eatVerb
4480 [e]mim-men-nū;מִמֶּ֑נּוּfromPrep
779 [e]’ă-rū-rāhאֲרוּרָ֤הcursedVerb
127 [e]hā-’ă-ḏā-māhהָֽאֲדָמָה֙[is] the groundNoun
5668 [e]ba-‘ă-ḇū-re-ḵā,בַּֽעֲבוּרֶ֔ךָfor your sakeAdv
6093 [e]bə-‘iṣ-ṣā-ḇō-wnבְּעִצָּבוֹן֙In toilNoun
398 [e]tō-ḵă-len-nāh,תֹּֽאכֲלֶ֔נָּהshall you eatVerb
3605 [e]kōlכֹּ֖לallNoun
3117 [e]yə-mêיְמֵ֥יthe daysNoun
2416 [e]ḥay-ye-ḵā.חַיֶּֽיךָ׃of your lifeAdj
Hebrew Texts
בראשית 3:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּלְאָדָ֣ם אָמַ֗ר כִּֽי־שָׁמַעְתָּ֮ לְקֹ֣ול אִשְׁתֶּךָ֒ וַתֹּ֙אכַל֙ מִן־הָעֵ֔ץ אֲשֶׁ֤ר צִוִּיתִ֙יךָ֙ לֵאמֹ֔ר לֹ֥א תֹאכַ֖ל מִמֶּ֑נּוּ אֲרוּרָ֤ה הָֽאֲדָמָה֙ בַּֽעֲבוּרֶ֔ךָ בְּעִצָּבֹון֙ תֹּֽאכֲלֶ֔נָּה כֹּ֖ל יְמֵ֥י חַיֶּֽיךָ׃

בראשית 3:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולאדם אמר כי־שמעת לקול אשתך ותאכל מן־העץ אשר צויתיך לאמר לא תאכל ממנו ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה כל ימי חייך׃

Links
Genesis 3:17Genesis 3:17 Text AnalysisGenesis 3:17 InterlinearGenesis 3:17 MultilingualGenesis 3:17 TSKGenesis 3:17 Cross ReferencesGenesis 3:17 Bible HubGenesis 3:17 Biblia ParalelaGenesis 3:17 Chinese BibleGenesis 3:17 French BibleGenesis 3:17 German Bible

Bible Hub
Genesis 3:16
Top of Page
Top of Page