Genesis 26:29
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
518 [e]’im-אִם־ThatConj
6213 [e]ta-‘ă-śêhתַּעֲשֵׂ֨הyou will doVerb
5973 [e]‘im-mā-nūעִמָּ֜נוּto usPrep
7451 [e]rā-‘āh,רָעָ֗הno harmAdj
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁר֙asPrt
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
5060 [e]nə-ḡa-‘ă-nū-ḵā,נְגַֽעֲנ֔וּךָwe touched youVerb
834 [e]wə-ḵa-’ă-šerוְכַאֲשֶׁ֨רand asPrt
6213 [e]‘ā-śî-nūעָשִׂ֤ינוּwe have doneVerb
5973 [e]‘im-mə-ḵāעִמְּךָ֙withPrep
7535 [e]raq-רַק־oblyAdv
2896 [e]ṭō-wḇ,ט֔וֹבgoodAdj
7971 [e]wan-nə-šal-lê-ḥă-ḵāוַנְּשַׁלֵּֽחֲךָ֖and have sent you awayVerb
7965 [e]bə-šā-lō-wm;בְּשָׁל֑וֹםin peaceNoun
859 [e]’at-tāhאַתָּ֥הyou [are]Pro
6258 [e]‘at-tāhעַתָּ֖הnowAdv
1288 [e]bə-rūḵבְּר֥וּךְblessedVerb
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃of the LORDNoun
Hebrew Texts
בראשית 26:29 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אִם־תַּעֲשֵׂ֨ה עִמָּ֜נוּ רָעָ֗ה כַּאֲשֶׁר֙ לֹ֣א נְגַֽעֲנ֔וּךָ וְכַאֲשֶׁ֨ר עָשִׂ֤ינוּ עִמְּךָ֙ רַק־טֹ֔וב וַנְּשַׁלֵּֽחֲךָ֖ בְּשָׁלֹ֑ום אַתָּ֥ה עַתָּ֖ה בְּר֥וּךְ יְהוָֽה׃

בראשית 26:29 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אם־תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך וכאשר עשינו עמך רק־טוב ונשלחך בשלום אתה עתה ברוך יהוה׃

Links
Genesis 26:29Genesis 26:29 Text AnalysisGenesis 26:29 InterlinearGenesis 26:29 MultilingualGenesis 26:29 TSKGenesis 26:29 Cross ReferencesGenesis 26:29 Bible HubGenesis 26:29 Biblia ParalelaGenesis 26:29 Chinese BibleGenesis 26:29 French BibleGenesis 26:29 German Bible

Bible Hub
Genesis 26:28
Top of Page
Top of Page