Genesis 26:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6275 [e]way-ya‘-têqוַיַּעְתֵּ֣קAnd he movedVerb
8033 [e]miš-šām,מִשָּׁ֗םfrom thereAdv
2658 [e]way-yaḥ-pōrוַיַּחְפֹּר֙and dugVerb
875 [e]bə-’êrבְּאֵ֣רwellNoun
312 [e]’a-ḥe-reṯ,אַחֶ֔רֶתanotherAdj
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand notAdv
7378 [e]rā-ḇūרָב֖וּthat they disputedVerb
5921 [e]‘ā-le-hā;עָלֶ֑יהָforPrep
7121 [e]way-yiq-rāוַיִּקְרָ֤אand he calledVerb
8034 [e]šə-māhשְׁמָהּ֙the nameNoun
7344 [e]rə-ḥō-ḇō-wṯ,רְחֹב֔וֹתof it RehobothNoun
559 [e]way-yō-mer,וַיֹּ֗אמֶרand he saidVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
6258 [e]‘at-tāhעַתָּ֞הnowAdv
7337 [e]hir-ḥîḇהִרְחִ֧יבhas made roomVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֛הthe LORDNoun
  lā-nūלָ֖נוּunto usPrep
6509 [e]ū-p̄ā-rî-nūוּפָרִ֥ינוּand we shall be fruitfulVerb
776 [e]ḇā-’ā-reṣ.בָאָֽרֶץ׃in the landNoun
Hebrew Texts
בראשית 26:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּעְתֵּ֣ק מִשָּׁ֗ם וַיַּחְפֹּר֙ בְּאֵ֣ר אַחֶ֔רֶת וְלֹ֥א רָב֖וּ עָלֶ֑יהָ וַיִּקְרָ֤א שְׁמָהּ֙ רְחֹבֹ֔ות וַיֹּ֗אמֶר כִּֽי־עַתָּ֞ה הִרְחִ֧יב יְהוָ֛ה לָ֖נוּ וּפָרִ֥ינוּ בָאָֽרֶץ׃

בראשית 26:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעתק משם ויחפר באר אחרת ולא רבו עליה ויקרא שמה רחבות ויאמר כי־עתה הרחיב יהוה לנו ופרינו בארץ׃

Links
Genesis 26:22Genesis 26:22 Text AnalysisGenesis 26:22 InterlinearGenesis 26:22 MultilingualGenesis 26:22 TSKGenesis 26:22 Cross ReferencesGenesis 26:22 Bible HubGenesis 26:22 Biblia ParalelaGenesis 26:22 Chinese BibleGenesis 26:22 French BibleGenesis 26:22 German Bible

Bible Hub
Genesis 26:21
Top of Page
Top of Page