Genesis 24:31
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֕אמֶרAnd he saidVerb
935 [e]bō-wבּ֖וֹאCome inVerb
1288 [e]bə-rūḵבְּר֣וּךְblessedVerb
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הof the LORDNoun
4100 [e]lām-māhלָ֤מָּהWhyPro
5975 [e]ṯa-‘ă-mōḏתַעֲמֹד֙stand youVerb
2351 [e]ba-ḥūṣ,בַּח֔וּץoutsideNoun
595 [e]wə-’ā-nō-ḵîוְאָנֹכִי֙for IPro
6437 [e]pin-nî-ṯîפִּנִּ֣יתִיhave preparedVerb
1004 [e]hab-ba-yiṯ,הַבַּ֔יִתthe houseNoun
4725 [e]ū-mā-qō-wmוּמָק֖וֹםand roomNoun
1581 [e]lag-gə-mal-lîm.לַגְּמַלִּֽים׃for the camelsNoun
Hebrew Texts
בראשית 24:31 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֕אמֶר בֹּ֖וא בְּר֣וּךְ יְהוָ֑ה לָ֤מָּה תַעֲמֹד֙ בַּח֔וּץ וְאָנֹכִי֙ פִּנִּ֣יתִי הַבַּ֔יִת וּמָקֹ֖ום לַגְּמַלִּֽים׃

בראשית 24:31 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר בוא ברוך יהוה למה תעמד בחוץ ואנכי פניתי הבית ומקום לגמלים׃

Links
Genesis 24:31Genesis 24:31 Text AnalysisGenesis 24:31 InterlinearGenesis 24:31 MultilingualGenesis 24:31 TSKGenesis 24:31 Cross ReferencesGenesis 24:31 Bible HubGenesis 24:31 Biblia ParalelaGenesis 24:31 Chinese BibleGenesis 24:31 French BibleGenesis 24:31 German Bible

Bible Hub
Genesis 24:30
Top of Page
Top of Page