Genesis 23:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1696 [e]way-ḏab-bêrוַיְדַבֵּ֨רAnd he spokeVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
6085 [e]‘ep̄-rō-wnעֶפְר֜וֹןEphronNoun
241 [e]bə-’ā-zə-nêבְּאָזְנֵ֤יin the hearingNoun
5971 [e]‘am-עַם־of the peopleNoun
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֙רֶץ֙of the landNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
389 [e]’aḵאַ֛ךְButAdv
518 [e]’im-אִם־IfConj
859 [e]’at-tāhאַתָּ֥הyou [will]Pro
3863 [e]ל֖וּI prayConj
8085 [e]šə-mā-‘ê-nî;שְׁמָעֵ֑נִיhearVerb
5414 [e]nā-ṯat-tîנָתַ֜תִּיI will give youVerb
3701 [e]ke-sep̄כֶּ֤סֶףmoneyNoun
7704 [e]haś-śā-ḏehהַשָּׂדֶה֙for the fieldNoun
3947 [e]qaḥקַ֣חtakeVerb
4480 [e]mim-men-nî,מִמֶּ֔נִּיofPrep
6912 [e]wə-’eq-bə-rāhוְאֶקְבְּרָ֥הand I will buryVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4191 [e]mê-ṯîמֵתִ֖יmy deadVerb
8033 [e]šām-māh.שָֽׁמָּה׃thereAdv
Hebrew Texts
בראשית 23:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְדַבֵּ֨ר אֶל־עֶפְרֹ֜ון בְּאָזְנֵ֤י עַם־הָאָ֙רֶץ֙ לֵאמֹ֔ר אַ֛ךְ אִם־אַתָּ֥ה ל֖וּ שְׁמָעֵ֑נִי נָתַ֜תִּי כֶּ֤סֶף הַשָּׂדֶה֙ קַ֣ח מִמֶּ֔נִּי וְאֶקְבְּרָ֥ה אֶת־מֵתִ֖י שָֽׁמָּה׃

בראשית 23:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וידבר אל־עפרון באזני עם־הארץ לאמר אך אם־אתה לו שמעני נתתי כסף השדה קח ממני ואקברה את־מתי שמה׃

Links
Genesis 23:13Genesis 23:13 Text AnalysisGenesis 23:13 InterlinearGenesis 23:13 MultilingualGenesis 23:13 TSKGenesis 23:13 Cross ReferencesGenesis 23:13 Bible HubGenesis 23:13 Biblia ParalelaGenesis 23:13 Chinese BibleGenesis 23:13 French BibleGenesis 23:13 German Bible

Bible Hub
Genesis 23:12
Top of Page
Top of Page