Genesis 23:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3808 [e]lō-לֹֽא־noAdv
113 [e]’ă-ḏō-nîאֲדֹנִ֣יmy lordNoun
8085 [e]šə-mā-‘ê-nî,שְׁמָעֵ֔נִיhearVerb
7704 [e]haś-śā-ḏehהַשָּׂדֶה֙the fieldNoun
5414 [e]nā-ṯat-tîנָתַ֣תִּיI giveVerb
  lāḵ,לָ֔ךְto youPrep
4631 [e]wə-ham-mə-‘ā-rāhוְהַמְּעָרָ֥הand the caveNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־that isPrt
  bōwבּ֖וֹin itPrep
  lə-ḵāלְךָ֣to youPrep
5414 [e]nə-ṯat-tî-hā;נְתַתִּ֑יהָI giveVerb
5869 [e]lə-‘ê-nêלְעֵינֵ֧יin the presenceNoun
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵי־of the sonsNoun
5971 [e]‘am-mîעַמִּ֛יof my peopleNoun
5414 [e]nə-ṯat-tî-hāנְתַתִּ֥יהָgiveVerb
  lāḵלָּ֖ךְto youPrep
6912 [e]qə-ḇōrקְבֹ֥רto buryVerb
4191 [e]mê-ṯe-ḵā.מֵתֶֽךָ׃your deadVerb
Hebrew Texts
בראשית 23:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לֹֽא־אֲדֹנִ֣י שְׁמָעֵ֔נִי הַשָּׂדֶה֙ נָתַ֣תִּי לָ֔ךְ וְהַמְּעָרָ֥ה אֲשֶׁר־בֹּ֖ו לְךָ֣ נְתַתִּ֑יהָ לְעֵינֵ֧י בְנֵי־עַמִּ֛י נְתַתִּ֥יהָ לָּ֖ךְ קְבֹ֥ר מֵתֶֽךָ׃

בראשית 23:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לא־אדני שמעני השדה נתתי לך והמערה אשר־בו לך נתתיה לעיני בני־עמי נתתיה לך קבר מתך׃

Links
Genesis 23:11Genesis 23:11 Text AnalysisGenesis 23:11 InterlinearGenesis 23:11 MultilingualGenesis 23:11 TSKGenesis 23:11 Cross ReferencesGenesis 23:11 Bible HubGenesis 23:11 Biblia ParalelaGenesis 23:11 Chinese BibleGenesis 23:11 French BibleGenesis 23:11 German Bible

Bible Hub
Genesis 23:10
Top of Page
Top of Page