Genesis 2:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3947 [e]way-yiq-qaḥוַיִּקַּ֛חAnd tookVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֥הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hîmאֱלֹהִ֖יםGodNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
120 [e]hā-’ā-ḏām;הָֽאָדָ֑םthe manNoun
3240 [e]way-yan-ni-ḥê-hūוַיַּנִּחֵ֣הוּand put himVerb
1588 [e]ḇə-ḡan-בְגַן־him into the gardenNoun
5731 [e]‘ê-ḏen,עֵ֔דֶןof EdenNoun
5647 [e]lə-‘ā-ḇə-ḏāhלְעָבְדָ֖הּto cultivateVerb
8104 [e]ū-lə-šā-mə-rāh.וּלְשָׁמְרָֽהּ׃and to keep itVerb
Hebrew Texts
בראשית 2:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקַּ֛ח יְהוָ֥ה אֱלֹהִ֖ים אֶת־הָֽאָדָ֑ם וַיַּנִּחֵ֣הוּ בְגַן־עֵ֔דֶן לְעָבְדָ֖הּ וּלְשָׁמְרָֽהּ׃

בראשית 2:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקח יהוה אלהים את־האדם וינחהו בגן־עדן לעבדה ולשמרה׃

Links
Genesis 2:15Genesis 2:15 Text AnalysisGenesis 2:15 InterlinearGenesis 2:15 MultilingualGenesis 2:15 TSKGenesis 2:15 Cross ReferencesGenesis 2:15 Bible HubGenesis 2:15 Biblia ParalelaGenesis 2:15 Chinese BibleGenesis 2:15 French BibleGenesis 2:15 German Bible

Bible Hub
Genesis 2:14
Top of Page
Top of Page