Genesis 17:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1288 [e]ū-ḇê-raḵ-tîוּבֵרַכְתִּ֣יand I will blessVerb
853 [e]’ō-ṯāh,אֹתָ֔הּherAcc
1571 [e]wə-ḡamוְגַ֨םand alsoAdv
5414 [e]nā-ṯat-tîנָתַ֧תִּיgiveVerb
4480 [e]mim-men-nāhמִמֶּ֛נָּהfrom herPrep
  lə-ḵāלְךָ֖to youPrep
1121 [e]bên;בֵּ֑ןa sonNoun
1288 [e]ū-ḇê-raḵ-tî-hāוּבֵֽרַכְתִּ֙יהָ֙I will bless herVerb
1961 [e]wə-hā-yə-ṯāhוְהָֽיְתָ֣הand she shall beVerb
1471 [e]lə-ḡō-w-yim,לְגוֹיִ֔ם[a mother] of nationsNoun
4428 [e]mal-ḵêמַלְכֵ֥יkingsNoun
5971 [e]‘am-mîmעַמִּ֖יםof peopleNoun
4480 [e]mim-men-nāhמִמֶּ֥נָּהfrom herPrep
1961 [e]yih-yū.יִהְיֽוּ׃shall comeVerb
Hebrew Texts
בראשית 17:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבֵרַכְתִּ֣י אֹתָ֔הּ וְגַ֨ם נָתַ֧תִּי מִמֶּ֛נָּה לְךָ֖ בֵּ֑ן וּבֵֽרַכְתִּ֙יהָ֙ וְהָֽיְתָ֣ה לְגֹויִ֔ם מַלְכֵ֥י עַמִּ֖ים מִמֶּ֥נָּה יִהְיֽוּ׃

בראשית 17:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וברכתי אתה וגם נתתי ממנה לך בן וברכתיה והיתה לגוים מלכי עמים ממנה יהיו׃

Links
Genesis 17:16Genesis 17:16 Text AnalysisGenesis 17:16 InterlinearGenesis 17:16 MultilingualGenesis 17:16 TSKGenesis 17:16 Cross ReferencesGenesis 17:16 Bible HubGenesis 17:16 Biblia ParalelaGenesis 17:16 Chinese BibleGenesis 17:16 French BibleGenesis 17:16 German Bible

Bible Hub
Genesis 17:15
Top of Page
Top of Page