Genesis 11:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְר֞וּAnd they saidVerb
376 [e]’îšאִ֣ישׁoneNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
7453 [e]rê-‘ê-hū,רֵעֵ֗הוּanotherNoun
3051 [e]hā-ḇāhהָ֚בָהPermit usVerb
3835 [e]nil-bə-nāhנִלְבְּנָ֣הto makeVerb
3843 [e]lə-ḇê-nîm,לְבֵנִ֔יםbrickNoun
8313 [e]wə-niś-rə-p̄āhוְנִשְׂרְפָ֖הand burnVerb
8316 [e]liś-rê-p̄āh;לִשְׂרֵפָ֑הthem thoroughlyNoun
1961 [e]wat-tə-hîוַתְּהִ֨יAnd they hadVerb
  lā-hemלָהֶ֤םuntoPrep
3843 [e]hal-lə-ḇê-nāhהַלְּבֵנָה֙brickNoun
68 [e]lə-’ā-ḇen,לְאָ֔בֶןfor stoneNoun
2564 [e]wə-ha-ḥê-mār,וְהַ֣חֵמָ֔רand tarNoun
1961 [e]hā-yāhהָיָ֥הhadVerb
  lā-hemלָהֶ֖םuntoPrep
2563 [e]la-ḥō-mer.לַחֹֽמֶר׃for mortarNoun
Hebrew Texts
בראשית 11:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמְר֞וּ אִ֣ישׁ אֶל־רֵעֵ֗הוּ הָ֚בָה נִלְבְּנָ֣ה לְבֵנִ֔ים וְנִשְׂרְפָ֖ה לִשְׂרֵפָ֑ה וַתְּהִ֨י לָהֶ֤ם הַלְּבֵנָה֙ לְאָ֔בֶן וְהַ֣חֵמָ֔ר הָיָ֥ה לָהֶ֖ם לַחֹֽמֶר׃

בראשית 11:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו איש אל־רעהו הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחמר׃

Links
Genesis 11:3Genesis 11:3 Text AnalysisGenesis 11:3 InterlinearGenesis 11:3 MultilingualGenesis 11:3 TSKGenesis 11:3 Cross ReferencesGenesis 11:3 Bible HubGenesis 11:3 Biblia ParalelaGenesis 11:3 Chinese BibleGenesis 11:3 French BibleGenesis 11:3 German Bible

Bible Hub
Genesis 11:2
Top of Page
Top of Page