Ezra 4:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6600 [e]piṯ-ḡā-māפִּתְגָמָ֞אan answerNoun
7972 [e]šə-laḥשְׁלַ֣ח[Then] sentVerb
4430 [e]mal-kā,מַלְכָּ֗אthe kingNoun
5922 [e]‘al-עַל־toPrep
7348 [e]rə-ḥūmרְח֤וּםRehumNoun
1169 [e]bə-‘êl-בְּעֵל־the chancellorNoun
2942 [e]ṭə-‘êmטְעֵם֙.. .. ..Noun
8124 [e]wə-šim-šayוְשִׁמְשַׁ֣י[to] and ShimshaiNoun
5613 [e]sā-p̄ə-rā,סָֽפְרָ֔אthe scribeNoun
7606 [e]ū-šə-’ārוּשְׁאָר֙[to] and the restNoun
3675 [e]kə-nā-wā-ṯə-hō-wn,כְּנָוָ֣תְה֔וֹןof their colleaguesNoun
1768 [e]דִּ֥יthatPrt
3488 [e]yā-ṯə-ḇînיָתְבִ֖יןdwellVerb
8115 [e]bə-šā-mə-rā-yin;בְּשָֽׁמְרָ֑יִןin SamariaNoun
7606 [e]ū-šə-’ārוּשְׁאָ֧ר[unto] and the restNoun
5675 [e]‘ă-ḇar-עֲבַֽר־beyondNoun
5103 [e]na-hă-rāhנַהֲרָ֛הthe riverNoun
8001 [e]šə-lāmשְׁלָ֖םPeaceNoun
3706 [e]ū-ḵə-‘eṯ.וּכְעֶֽת׃and at such a timeAdv
  sס -  
Hebrew Texts
עזרא 4:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
פִּתְגָמָ֞א שְׁלַ֣ח מַלְכָּ֗א עַל־רְח֤וּם בְּעֵל־טְעֵם֙ וְשִׁמְשַׁ֣י סָֽפְרָ֔א וּשְׁאָר֙ כְּנָוָ֣תְהֹ֔ון דִּ֥י יָתְבִ֖ין בְּשָֽׁמְרָ֑יִן וּשְׁאָ֧ר עֲבַֽר־נַהֲרָ֛ה שְׁלָ֖ם וּכְעֶֽת׃ ס

עזרא 4:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
פתגמא שלח מלכא על־רחום בעל־טעם ושמשי ספרא ושאר כנותהון די יתבין בשמרין ושאר עבר־נהרה שלם וכעת׃ ס

Links
Ezra 4:17Ezra 4:17 Text AnalysisEzra 4:17 InterlinearEzra 4:17 MultilingualEzra 4:17 TSKEzra 4:17 Cross ReferencesEzra 4:17 Bible HubEzra 4:17 Biblia ParalelaEzra 4:17 Chinese BibleEzra 4:17 French BibleEzra 4:17 German Bible

Bible Hub
Ezra 4:16
Top of Page
Top of Page