Ezra 4:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1768 [e]דִּ֡יThatPrt
1240 [e]yə-ḇaq-qarיְבַקַּר֩search may be madeVerb
5609 [e]bis-p̄ar-בִּֽסְפַר־in the bookNoun
1799 [e]dā-ḵə-rā-nay-yāדָּכְרָ֨נַיָּ֜אof the recordsNoun
1768 [e]דִּ֣יofPrt
2 [e]’ă-ḇā-hā-ṯāḵ,אֲבָהָתָ֗ךְyour fathersNoun
7912 [e]ū-ṯə-haš-kaḥוּ֠תְהַשְׁכַּחso shall you findVerb
5609 [e]bis-p̄arבִּסְפַ֣רin the bookNoun
1799 [e]dā-ḵə-rā-nay-yāדָּכְרָנַיָּא֮of the recordsNoun
3046 [e]wə-ṯin-da‘וְתִנְדַּע֒that knowVerb
1768 [e]דִּי֩ - Prt
7149 [e]qir-yə-ṯāקִרְיְתָ֨אcityNoun
1791 [e]ḏāḵדָ֜ךְthisPro
7149 [e]qir-yāקִרְיָ֣אa cityNoun
4779 [e]mā-rā-ḏā,מָֽרָדָ֗א[is] rebelliousAdj
5142 [e]ū-mə-han-zə-qaṯוּֽמְהַנְזְקַ֤תand hurtfulVerb
4430 [e]mal-ḵînמַלְכִין֙to kingsNoun
4083 [e]ū-mə-ḏi-nān,וּמְדִנָ֔ןand provincesNoun
849 [e]wə-’eš-tad-dūrוְאֶשְׁתַּדּוּר֙that seditionNoun
5648 [e]‘ā-ḇə-ḏînעָבְדִ֣יןthey have movedVerb
1459 [e]bə-ḡaw-wah,בְּגַוַּ֔הּinside the sameNoun
4481 [e]min-מִן־ofPrep
3118 [e]yō-w-māṯיוֹמָ֖תtimeNoun
5957 [e]‘ā-lə-mā;עָלְמָ֑אoldNoun
5922 [e]‘al-עַ֨ל־forPrep
1836 [e]də-nāh,דְּנָ֔הthat causePro
7149 [e]qir-yə-ṯāקִרְיְתָ֥אcityNoun
1791 [e]ḏāḵדָ֖ךְwas thisPro
2718 [e]hā-ḥā-rə-ḇaṯ.הָֽחָרְבַֽת׃destroyedVerb
Hebrew Texts
עזרא 4:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
דִּ֡י יְבַקַּר֩ בִּֽסְפַר־דָּכְרָ֨נַיָּ֜א דִּ֣י אֲבָהָתָ֗ךְ וּ֠תְהַשְׁכַּח בִּסְפַ֣ר דָּכְרָנַיָּא֮ וְתִנְדַּע֒ דִּי֩ קִרְיְתָ֨א דָ֜ךְ קִרְיָ֣א מָֽרָדָ֗א וּֽמְהַנְזְקַ֤ת מַלְכִין֙ וּמְדִנָ֔ן וְאֶשְׁתַּדּוּר֙ עָבְדִ֣ין בְּגַוַּ֔הּ מִן־יֹומָ֖ת עָלְמָ֑א עַ֨ל־דְּנָ֔ה קִרְיְתָ֥א דָ֖ךְ הָֽחָרְבַֽת׃

עזרא 4:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
די יבקר בספר־דכרניא די אבהתך ותהשכח בספר דכרניא ותנדע די קריתא דך קריא מרדא ומהנזקת מלכין ומדנן ואשתדור עבדין בגוה מן־יומת עלמא על־דנה קריתא דך החרבת׃

Links
Ezra 4:15Ezra 4:15 Text AnalysisEzra 4:15 InterlinearEzra 4:15 MultilingualEzra 4:15 TSKEzra 4:15 Cross ReferencesEzra 4:15 Bible HubEzra 4:15 Biblia ParalelaEzra 4:15 Chinese BibleEzra 4:15 French BibleEzra 4:15 German Bible

Bible Hub
Ezra 4:14
Top of Page
Top of Page