Ezekiel 18:24
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7725 [e]ū-ḇə-šūḇוּבְשׁ֨וּבBut turns awayVerb
6662 [e]ṣad-dîqצַדִּ֤יקwhen the righteousAdj
6666 [e]miṣ-ṣiḏ-qā-ṯōwמִצִּדְקָתוֹ֙from his righteousnessNoun
6213 [e]wə-‘ā-śāhוְעָ֣שָׂהand commitsVerb
5766 [e]‘ā-wel,עָ֔וֶלiniquityNoun
3605 [e]kə-ḵōlכְּכֹ֨לaccording to allNoun
8441 [e]hat-tō-w-‘ê-ḇō-wṯהַתּוֹעֵב֜וֹתthe abominationsNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂ֧הdoesVerb
7563 [e]hā-rā-šā‘הָרָשָׁ֛עthe wickedAdj
6213 [e]ya-‘ă-śehיַעֲשֶׂ֖ה[man] doesVerb
2425 [e]wā-ḥāy;וָחָ֑יand shall he liveVerb
3605 [e]kāl-כָּל־AllNoun
  [ṣiḏ-qā-ṯōw[צִדְקָתֹו -  
  ḵ]כ] -  
6666 [e](ṣiḏ-qō-ṯāw(צִדְקֹתָ֤יוhis righteousnessNoun
  q)ק) -  
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂה֙he has doneVerb
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
2142 [e]ṯiz-zā-ḵar-nāh,תִזָּכַ֔רְנָהdo be mentionedVerb
4603 [e]bə-ma-‘ă-lōwבְּמַעֲל֧וֹhe has trespassedVerb
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
4604 [e]mā-‘alמָעַ֛לfor his treacheryNoun
2403 [e]ū-ḇə-ḥaṭ-ṭā-ṯōwוּבְחַטָּאת֥וֹthat in his sinNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־ - Prt
2398 [e]ḥā-ṭāחָטָ֖אhe has sinnedVerb
  bāmבָּ֥םin themPrep
4191 [e]yā-mūṯ.יָמֽוּת׃shall he dieVerb
Hebrew Texts
יחזקאל 18:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְשׁ֨וּב צַדִּ֤יק מִצִּדְקָתֹו֙ וְעָ֣שָׂה עָ֔וֶל כְּכֹ֨ל הַתֹּועֵבֹ֜ות אֲשֶׁר־עָשָׂ֧ה הָרָשָׁ֛ע יַעֲשֶׂ֖ה וָחָ֑י כָּל־ [צִדְקָתֹו כ] (צִדְקֹתָ֤יו ק) אֲשֶׁר־עָשָׂה֙ לֹ֣א תִזָּכַ֔רְנָה בְּמַעֲלֹ֧ו אֲשֶׁר־מָעַ֛ל וּבְחַטָּאתֹ֥ו אֲשֶׁר־חָטָ֖א בָּ֥ם יָמֽוּת׃

יחזקאל 18:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובשוב צדיק מצדקתו ועשה עול ככל התועבות אשר־עשה הרשע יעשה וחי כל־ [צדקתו כ] (צדקתיו ק) אשר־עשה לא תזכרנה במעלו אשר־מעל ובחטאתו אשר־חטא בם ימות׃

Links
Ezekiel 18:24Ezekiel 18:24 Text AnalysisEzekiel 18:24 InterlinearEzekiel 18:24 MultilingualEzekiel 18:24 TSKEzekiel 18:24 Cross ReferencesEzekiel 18:24 Bible HubEzekiel 18:24 Biblia ParalelaEzekiel 18:24 Chinese BibleEzekiel 18:24 French BibleEzekiel 18:24 German Bible

Bible Hub
Ezekiel 18:23
Top of Page
Top of Page