Exodus 32:34
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6258 [e]wə-‘at-tāhוְעַתָּ֞הTherefore nowAdv
1980 [e]lêḵלֵ֣ךְ ׀goVerb
5148 [e]nə-ḥêhנְחֵ֣הleadVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5971 [e]hā-‘ām,הָעָ֗םthe peopleNoun
413 [e]’elאֶ֤לuntoPrep
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־that [place]Prt
1696 [e]dib-bar-tîדִּבַּ֙רְתִּי֙I have spokenVerb
  lāḵ,לָ֔ךְto youPrep
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֥הbeholdPrt
4397 [e]mal-’ā-ḵîמַלְאָכִ֖יMy angelNoun
1980 [e]yê-lêḵיֵלֵ֣ךְshall goVerb
6440 [e]lə-p̄ā-ne-ḵā;לְפָנֶ֑יךָbefore youNoun
3117 [e]ū-ḇə-yō-wmוּבְי֣וֹםnevertheless in the dayNoun
6485 [e]pā-qə-ḏî,פָּקְדִ֔יwhen I visitVerb
6485 [e]ū-p̄ā-qaḏ-tîוּפָקַדְתִּ֥יthen I will visitVerb
5921 [e]‘ă-lê-hemעֲלֵיהֶ֖םon themPrep
2403 [e]ḥaṭ-ṭā-ṯām.חַטָּאתָֽם׃their sinNoun
Hebrew Texts
שמות 32:34 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּ֞ה לֵ֣ךְ ׀ נְחֵ֣ה אֶת־הָעָ֗ם אֶ֤ל אֲשֶׁר־דִּבַּ֙רְתִּי֙ לָ֔ךְ הִנֵּ֥ה מַלְאָכִ֖י יֵלֵ֣ךְ לְפָנֶ֑יךָ וּבְיֹ֣ום פָּקְדִ֔י וּפָקַדְתִּ֥י עֲלֵיהֶ֖ם חַטָּאתָֽם׃

שמות 32:34 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה לך ׀ נחה את־העם אל אשר־דברתי לך הנה מלאכי ילך לפניך וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם׃

Links
Exodus 32:34Exodus 32:34 Text AnalysisExodus 32:34 InterlinearExodus 32:34 MultilingualExodus 32:34 TSKExodus 32:34 Cross ReferencesExodus 32:34 Bible HubExodus 32:34 Biblia ParalelaExodus 32:34 Chinese BibleExodus 32:34 French BibleExodus 32:34 German Bible

Bible Hub
Exodus 32:33
Top of Page
Top of Page