Ecclesiastes 2:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6437 [e]ū-p̄ā-nî-ṯîוּפָנִ֤יתִֽיand turnedVerb
589 [e]’ă-nîאֲנִי֙I [am]Pro
7200 [e]lir-’ō-wṯלִרְא֣וֹתto considerVerb
2451 [e]ḥāḵ-māhחָכְמָ֔הwisdomNoun
1947 [e]wə-hō-w-lê-lō-wṯוְהוֹלֵל֖וֹתand madnessNoun
5531 [e]wə-siḵ-lūṯ;וְסִכְל֑וּתand follyNoun
3588 [e]כִּ֣י ׀forConj
4100 [e]mehמֶ֣הwhatPro
120 [e]hā-’ā-ḏām,הָאָדָ֗ם[can] the manNoun
935 [e]še-yā-ḇō-wשֶׁיָּבוֹא֙[do] that comesVerb
310 [e]’a-ḥă-rêאַחֲרֵ֣יafterAdv
4428 [e]ham-me-leḵ,הַמֶּ֔לֶךְthe kingNoun
853 [e]’êṯאֵ֥ת - Acc
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־that whichPrt
3528 [e]kə-ḇārכְּבָ֖רhas been alreadyAdv
6213 [e]‘ā-śū-hū.עָשֽׂוּהוּ׃doneVerb
Hebrew Texts
קהלת 2:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּפָנִ֤יתִֽי אֲנִי֙ לִרְאֹ֣ות חָכְמָ֔ה וְהֹולֵלֹ֖ות וְסִכְל֑וּת כִּ֣י ׀ מֶ֣ה הָאָדָ֗ם שֶׁיָּבֹוא֙ אַחֲרֵ֣י הַמֶּ֔לֶךְ אֵ֥ת אֲשֶׁר־כְּבָ֖ר עָשֽׂוּהוּ׃

קהלת 2:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ופניתי אני לראות חכמה והוללות וסכלות כי ׀ מה האדם שיבוא אחרי המלך את אשר־כבר עשוהו׃

Links
Ecclesiastes 2:12Ecclesiastes 2:12 Text AnalysisEcclesiastes 2:12 InterlinearEcclesiastes 2:12 MultilingualEcclesiastes 2:12 TSKEcclesiastes 2:12 Cross ReferencesEcclesiastes 2:12 Bible HubEcclesiastes 2:12 Biblia ParalelaEcclesiastes 2:12 Chinese BibleEcclesiastes 2:12 French BibleEcclesiastes 2:12 German Bible

Bible Hub
Ecclesiastes 2:11
Top of Page
Top of Page