Deuteronomy 5:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6258 [e]wə-‘at-tāhוְעַתָּה֙NowAdv
4100 [e]lām-māhלָ֣מָּהtherefore whyPro
4191 [e]nā-mūṯ,נָמ֔וּתshould we dieVerb
3588 [e]כִּ֣יforConj
398 [e]ṯō-ḵə-lê-nū,תֹֽאכְלֵ֔נוּwill consumeVerb
784 [e]hā-’êšהָאֵ֥שׁfireNoun
1419 [e]hag-gə-ḏō-lāhהַגְּדֹלָ֖הgreatAdj
2063 [e]haz-zōṯ;הַזֹּ֑אתthisPro
518 [e]’im-אִם־ifConj
3254 [e]yō-sə-p̄îmיֹסְפִ֣ים ׀any moreVerb
587 [e]’ă-naḥ-nū,אֲנַ֗חְנוּwePro
8085 [e]liš-mō-a‘לִ֠שְׁמֹעַhearVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6963 [e]qō-wlק֨וֹלthe voiceNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֧הof the LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-nūאֱלֹהֵ֛ינוּour GodNoun
5750 [e]‘ō-wḏע֖וֹדany moreSubst
4191 [e]wā-mā-ṯə-nū.וָמָֽתְנוּ׃then we shall dieVerb
Hebrew Texts
דברים 5:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּה֙ לָ֣מָּה נָמ֔וּת כִּ֣י תֹֽאכְלֵ֔נוּ הָאֵ֥שׁ הַגְּדֹלָ֖ה הַזֹּ֑את אִם־יֹסְפִ֣ים ׀ אֲנַ֗חְנוּ לִ֠שְׁמֹעַ אֶת־קֹ֨ול יְהוָ֧ה אֱלֹהֵ֛ינוּ עֹ֖וד וָמָֽתְנוּ׃

דברים 5:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה למה נמות כי תאכלנו האש הגדלה הזאת אם־יספים ׀ אנחנו לשמע את־קול יהוה אלהינו עוד ומתנו׃

Links
Deuteronomy 5:25Deuteronomy 5:25 Text AnalysisDeuteronomy 5:25 InterlinearDeuteronomy 5:25 MultilingualDeuteronomy 5:25 TSKDeuteronomy 5:25 Cross ReferencesDeuteronomy 5:25 Bible HubDeuteronomy 5:25 Biblia ParalelaDeuteronomy 5:25 Chinese BibleDeuteronomy 5:25 French BibleDeuteronomy 5:25 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 5:24
Top of Page
Top of Page