Deuteronomy 28:45
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]ū-ḇā-’ūוּבָ֨אוּand shall comeVerb
5921 [e]‘ā-le-ḵāעָלֶ֜יךָonPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
7045 [e]haq-qə-lā-lō-wṯהַקְּלָל֣וֹתcursesNoun
428 [e]hā-’êl-leh,הָאֵ֗לֶּהthesePro
7291 [e]ū-rə-ḏā-p̄ū-ḵāוּרְדָפ֙וּךָ֙you and shall pursueVerb
5381 [e]wə-hiś-śî-ḡū-ḵā,וְהִשִּׂיג֔וּךָyou and overtake youVerb
5704 [e]‘aḏעַ֖דuntilPrep
8045 [e]hiš-šā-mə-ḏāḵ;הִשָּֽׁמְדָ֑ךְyou be destroyedVerb
3588 [e]kî-כִּי־becauseConj
3808 [e]לֹ֣אnot youAdv
8085 [e]šā-ma‘-tā,שָׁמַ֗עְתָּlistenedVerb
6963 [e]bə-qō-wlבְּקוֹל֙to the voiceNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הof the LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-he-ḵā,אֱלֹהֶ֔יךָyour GodNoun
8104 [e]liš-mōrלִשְׁמֹ֛רby keepingVerb
4687 [e]miṣ-wō-ṯāwמִצְוֹתָ֥יוhis commandsNoun
2708 [e]wə-ḥuq-qō-ṯāwוְחֻקֹּתָ֖יוand his statutesNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
6680 [e]ṣiw-wāḵ.צִוָּֽךְ׃He commandedVerb
Hebrew Texts
דברים 28:45 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבָ֨אוּ עָלֶ֜יךָ כָּל־הַקְּלָלֹ֣ות הָאֵ֗לֶּה וּרְדָפ֙וּךָ֙ וְהִשִּׂיג֔וּךָ עַ֖ד הִשָּֽׁמְדָ֑ךְ כִּי־לֹ֣א שָׁמַ֗עְתָּ בְּקֹול֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ לִשְׁמֹ֛ר מִצְוֹתָ֥יו וְחֻקֹּתָ֖יו אֲשֶׁ֥ר צִוָּֽךְ׃

דברים 28:45 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובאו עליך כל־הקללות האלה ורדפוך והשיגוך עד השמדך כי־לא שמעת בקול יהוה אלהיך לשמר מצותיו וחקתיו אשר צוך׃

Links
Deuteronomy 28:45Deuteronomy 28:45 Text AnalysisDeuteronomy 28:45 InterlinearDeuteronomy 28:45 MultilingualDeuteronomy 28:45 TSKDeuteronomy 28:45 Cross ReferencesDeuteronomy 28:45 Bible HubDeuteronomy 28:45 Biblia ParalelaDeuteronomy 28:45 Chinese BibleDeuteronomy 28:45 French BibleDeuteronomy 28:45 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 28:44
Top of Page
Top of Page