Deuteronomy 28:29
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yî-ṯāוְהָיִ֜יתָAnd you shallVerb
4959 [e]mə-maš-šêšמְמַשֵּׁ֣שׁgropeVerb
6672 [e]baṣ-ṣā-ho-ra-yim,בַּֽצָּהֳרַ֗יִםat noonNoun
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֨רasPrt
4959 [e]yə-maš-šêšיְמַשֵּׁ֤שׁgropesVerb
5787 [e]hā-‘iw-wêrהָעִוֵּר֙as the blindAdj
653 [e]bā-’ă-p̄ê-lāh,בָּאֲפֵלָ֔הin darknessNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand notAdv
6743 [e]ṯaṣ-lî-aḥתַצְלִ֖יחַdo prosperVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1870 [e]də-rā-ḵe-ḵā;דְּרָכֶ֑יךָin your waysNoun
1961 [e]wə-hā-yî-ṯāוְהָיִ֜יתָand you shall beVerb
389 [e]’aḵאַ֣ךְonlyAdv
6231 [e]‘ā-šūqעָשׁ֧וּקoppressedVerb
1497 [e]wə-ḡā-zūlוְגָז֛וּלand spoiledVerb
3605 [e]kāl-כָּל־ever moreNoun
3117 [e]hay-yā-mîmהַיָּמִ֖ים.. .. ..Noun
369 [e]wə-’ênוְאֵ֥יןand no manPrt
3467 [e]mō-wō-šî-a‘.מוֹשִֽׁיעַ׃to saveVerb
Hebrew Texts
דברים 28:29 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיִ֜יתָ מְמַשֵּׁ֣שׁ בַּֽצָּהֳרַ֗יִם כַּאֲשֶׁ֨ר יְמַשֵּׁ֤שׁ הָעִוֵּר֙ בָּאֲפֵלָ֔ה וְלֹ֥א תַצְלִ֖יחַ אֶת־דְּרָכֶ֑יךָ וְהָיִ֜יתָ אַ֣ךְ עָשׁ֧וּק וְגָז֛וּל כָּל־הַיָּמִ֖ים וְאֵ֥ין מֹושִֽׁיעַ׃

דברים 28:29 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיית ממשש בצהרים כאשר ימשש העור באפלה ולא תצליח את־דרכיך והיית אך עשוק וגזול כל־הימים ואין מושיע׃

Links
Deuteronomy 28:29Deuteronomy 28:29 Text AnalysisDeuteronomy 28:29 InterlinearDeuteronomy 28:29 MultilingualDeuteronomy 28:29 TSKDeuteronomy 28:29 Cross ReferencesDeuteronomy 28:29 Bible HubDeuteronomy 28:29 Biblia ParalelaDeuteronomy 28:29 Chinese BibleDeuteronomy 28:29 French BibleDeuteronomy 28:29 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 28:28
Top of Page
Top of Page