Deuteronomy 21:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]wə-’ā-mə-rūוְאָמְר֞וּAnd they shall sayVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
2205 [e]ziq-nêזִקְנֵ֣יthe eldersAdj
5892 [e]‘î-rōw,עִיר֗וֹof his cityNoun
1121 [e]bə-nê-nūבְּנֵ֤נוּour sonNoun
2088 [e]zehזֶה֙ThisPro
5637 [e]sō-w-rêrסוֹרֵ֣ר[is] stubbornVerb
4784 [e]ū-mō-reh,וּמֹרֶ֔הand rebelliousVerb
369 [e]’ê-nen-nūאֵינֶ֥נּוּhe willPrt
8085 [e]šō-mê-a‘שֹׁמֵ֖עַobeyVerb
6963 [e]bə-qō-lê-nū;בְּקֹלֵ֑נוּour voiceNoun
2151 [e]zō-w-lêlזוֹלֵ֖ל[he is] a gluttonVerb
5435 [e]wə-sō-ḇê.וְסֹבֵֽא׃and drinkNoun
Hebrew Texts
דברים 21:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאָמְר֞וּ אֶל־זִקְנֵ֣י עִירֹ֗ו בְּנֵ֤נוּ זֶה֙ סֹורֵ֣ר וּמֹרֶ֔ה אֵינֶ֥נּוּ שֹׁמֵ֖עַ בְּקֹלֵ֑נוּ זֹולֵ֖ל וְסֹבֵֽא׃

דברים 21:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואמרו אל־זקני עירו בננו זה סורר ומרה איננו שמע בקלנו זולל וסבא׃

Links
Deuteronomy 21:20Deuteronomy 21:20 Text AnalysisDeuteronomy 21:20 InterlinearDeuteronomy 21:20 MultilingualDeuteronomy 21:20 TSKDeuteronomy 21:20 Cross ReferencesDeuteronomy 21:20 Bible HubDeuteronomy 21:20 Biblia ParalelaDeuteronomy 21:20 Chinese BibleDeuteronomy 21:20 French BibleDeuteronomy 21:20 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 21:19
Top of Page
Top of Page