Deuteronomy 20:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3254 [e]wə-yā-sə-p̄ūוְיָסְפ֣וּAnd fartherVerb
7860 [e]haš-šō-ṭə-rîmהַשֹּׁטְרִים֮the officersNoun
1696 [e]lə-ḏab-bêrלְדַבֵּ֣רshall speakVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
5971 [e]hā-‘āmהָעָם֒the peopleNoun
559 [e]wə-’ā-mə-rū,וְאָמְר֗וּand they shall sayVerb
4310 [e]mî-מִי־WhatPro
376 [e]hā-’îšהָאִ֤ישׁmanNoun
3373 [e]hay-yā-rêהַיָּרֵא֙[is there that is] fearfulAdj
7390 [e]wə-raḵוְרַ֣ךְand faintheartedAdj
3824 [e]hal-lê-ḇāḇ,הַלֵּבָ֔ב.. .. ..Noun
1980 [e]yê-lêḵיֵלֵ֖ךְlet him goVerb
7725 [e]wə-yā-šōḇוְיָשֹׁ֣בand returnVerb
1004 [e]lə-ḇê-ṯōw;לְבֵית֑וֹto his houseNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אthat lestAdv
4549 [e]yim-masיִמַּ֛סfaintVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3824 [e]lə-ḇaḇלְבַ֥בheartNoun
251 [e]’e-ḥāwאֶחָ֖יוof his brethrenNoun
3824 [e]kil-ḇā-ḇōw.כִּלְבָבֽוֹ׃as well as his heartNoun
Hebrew Texts
דברים 20:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיָסְפ֣וּ הַשֹּׁטְרִים֮ לְדַבֵּ֣ר אֶל־הָעָם֒ וְאָמְר֗וּ מִי־הָאִ֤ישׁ הַיָּרֵא֙ וְרַ֣ךְ הַלֵּבָ֔ב יֵלֵ֖ךְ וְיָשֹׁ֣ב לְבֵיתֹ֑ו וְלֹ֥א יִמַּ֛ס אֶת־לְבַ֥ב אֶחָ֖יו כִּלְבָבֹֽו׃

דברים 20:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויספו השטרים לדבר אל־העם ואמרו מי־האיש הירא ורך הלבב ילך וישב לביתו ולא ימס את־לבב אחיו כלבבו׃

Links
Deuteronomy 20:8Deuteronomy 20:8 Text AnalysisDeuteronomy 20:8 InterlinearDeuteronomy 20:8 MultilingualDeuteronomy 20:8 TSKDeuteronomy 20:8 Cross ReferencesDeuteronomy 20:8 Bible HubDeuteronomy 20:8 Biblia ParalelaDeuteronomy 20:8 Chinese BibleDeuteronomy 20:8 French BibleDeuteronomy 20:8 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 20:7
Top of Page
Top of Page