Deuteronomy 2:24
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6965 [e]qū-mūק֣וּמוּRise you upVerb
5265 [e]sə-‘ū,סְּע֗וּtake your journeyVerb
5674 [e]wə-‘iḇ-rūוְעִבְרוּ֮and pass overVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5158 [e]na-ḥalנַ֣חַלthe riverNoun
769 [e]’ar-nōnאַרְנֹן֒ArnonNoun
7200 [e]rə-’êhרְאֵ֣הbeholdVerb
5414 [e]nā-ṯat-tîנָתַ֣תִּיI have givenVerb
3027 [e]ḇə-yā-ḏə-ḵāבְ֠יָדְךָinto your handNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5511 [e]sî-ḥōnסִיחֹ֨ןSihonNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
2809 [e]ḥeš-bō-wnחֶשְׁבּ֧וֹןof HeshbonNoun
567 [e]hā-’ĕ-mō-rîהָֽאֱמֹרִ֛יthe AmoriteNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
776 [e]’ar-ṣōwאַרְצ֖וֹhis landNoun
2490 [e]hā-ḥêlהָחֵ֣לbeginVerb
3423 [e]rāš;רָ֑שׁto possess [it]Verb
1624 [e]wə-hiṯ-gārוְהִתְגָּ֥רand contendVerb
  bōwבּ֖וֹinPrep
4421 [e]mil-ḥā-māh.מִלְחָמָֽה׃with him in battleNoun
Hebrew Texts
דברים 2:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
ק֣וּמוּ סְּע֗וּ וְעִבְרוּ֮ אֶת־נַ֣חַל אַרְנֹן֒ רְאֵ֣ה נָתַ֣תִּי בְ֠יָדְךָ אֶת־סִיחֹ֨ן מֶֽלֶךְ־חֶשְׁבֹּ֧ון הָֽאֱמֹרִ֛י וְאֶת־אַרְצֹ֖ו הָחֵ֣ל רָ֑שׁ וְהִתְגָּ֥ר בֹּ֖ו מִלְחָמָֽה׃

דברים 2:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
קומו סעו ועברו את־נחל ארנן ראה נתתי בידך את־סיחן מלך־חשבון האמרי ואת־ארצו החל רש והתגר בו מלחמה׃

Links
Deuteronomy 2:24Deuteronomy 2:24 Text AnalysisDeuteronomy 2:24 InterlinearDeuteronomy 2:24 MultilingualDeuteronomy 2:24 TSKDeuteronomy 2:24 Cross ReferencesDeuteronomy 2:24 Bible HubDeuteronomy 2:24 Biblia ParalelaDeuteronomy 2:24 Chinese BibleDeuteronomy 2:24 French BibleDeuteronomy 2:24 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 2:23
Top of Page
Top of Page