Deuteronomy 2:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8165 [e]ū-ḇə-śê-‘îrוּבְשֵׂעִ֞ירand in SeirNoun
3427 [e]yā-šə-ḇūיָשְׁב֣וּalso dwelledVerb
2752 [e]ha-ḥō-rîmהַחֹרִים֮The HorimsNoun
6440 [e]lə-p̄ā-nîmלְפָנִים֒formerlyNoun
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֧יbut the childrenNoun
6215 [e]‘ê-śāwעֵשָׂ֣וof EsauNoun
3423 [e]yî-rā-šūm,יִֽירָשׁ֗וּםsucceeded themVerb
8045 [e]way-yaš-mî-ḏūmוַיַּשְׁמִידוּם֙when they had destroyed themVerb
6440 [e]mip-pə-nê-hem,מִפְּנֵיהֶ֔םfrom before themNoun
3427 [e]way-yê-šə-ḇūוַיֵּשְׁב֖וּand dwelledVerb
8478 [e]taḥ-tām;תַּחְתָּ֑םin their steadNoun
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֧רasPrt
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂ֣הdidVerb
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֗לIsraelNoun
776 [e]lə-’e-reṣלְאֶ֙רֶץ֙to the landNoun
3425 [e]yə-ruš-šā-ṯōw,יְרֻשָּׁת֔וֹof his possessionNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
5414 [e]nā-ṯanנָתַ֥ןgaveVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הthe LORDNoun
  lā-hem.לָהֶֽם׃toPrep
Hebrew Texts
דברים 2:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְשֵׂעִ֞יר יָשְׁב֣וּ הַחֹרִים֮ לְפָנִים֒ וּבְנֵ֧י עֵשָׂ֣ו יִֽירָשׁ֗וּם וַיַּשְׁמִידוּם֙ מִפְּנֵיהֶ֔ם וַיֵּשְׁב֖וּ תַּחְתָּ֑ם כַּאֲשֶׁ֧ר עָשָׂ֣ה יִשְׂרָאֵ֗ל לְאֶ֙רֶץ֙ יְרֻשָּׁתֹ֔ו אֲשֶׁר־נָתַ֥ן יְהוָ֖ה לָהֶֽם׃

דברים 2:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובשעיר ישבו החרים לפנים ובני עשו יירשום וישמידום מפניהם וישבו תחתם כאשר עשה ישראל לארץ ירשתו אשר־נתן יהוה להם׃

Links
Deuteronomy 2:12Deuteronomy 2:12 Text AnalysisDeuteronomy 2:12 InterlinearDeuteronomy 2:12 MultilingualDeuteronomy 2:12 TSKDeuteronomy 2:12 Cross ReferencesDeuteronomy 2:12 Bible HubDeuteronomy 2:12 Biblia ParalelaDeuteronomy 2:12 Chinese BibleDeuteronomy 2:12 French BibleDeuteronomy 2:12 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 2:11
Top of Page
Top of Page