Deuteronomy 14:26
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5414 [e]wə-nā-ṯat-tāhוְנָתַתָּ֣הand you shall bestowVerb
3701 [e]hak-ke-sep̄הַכֶּ֡סֶףmoneyNoun
3605 [e]bə-ḵōlבְּכֹל֩for allNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
183 [e]tə-’aw-wehתְּאַוֶּ֨הlusts afterVerb
5315 [e]nap̄-šə-ḵāנַפְשְׁךָ֜your soulNoun
1241 [e]bab-bā-qārבַּבָּקָ֣רfor oxenNoun
6629 [e]ū-ḇaṣ-ṣōn,וּבַצֹּ֗אןor for sheepNoun
3196 [e]ū-ḇay-ya-yinוּבַיַּ֙יִן֙or for wineNoun
7941 [e]ū-ḇaš-šê-ḵār,וּבַשֵּׁכָ֔רor for strong drinkNoun
3605 [e]ū-ḇə-ḵōlוּבְכֹ֛לor for allNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
7592 [e]tiš-’ā-lə-ḵāתִּֽשְׁאָלְךָ֖desiresVerb
5315 [e]nap̄-še-ḵā;נַפְשֶׁ֑ךָyour soulNoun
398 [e]wə-’ā-ḵal-tāוְאָכַ֣לְתָּand you shall eatVerb
8033 [e]šām,שָּׁ֗םthereAdv
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵי֙in the presenceNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-he-ḵā,אֱלֹהֶ֔יךָyour GodNoun
8055 [e]wə-śā-maḥ-tāוְשָׂמַחְתָּ֖and you shall rejoiceVerb
859 [e]’at-tāhאַתָּ֥הyouPro
1004 [e]ū-ḇê-ṯe-ḵā.וּבֵיתֶֽךָ׃and your householdNoun
Hebrew Texts
דברים 14:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנָתַתָּ֣ה הַכֶּ֡סֶף בְּכֹל֩ אֲשֶׁר־תְּאַוֶּ֨ה נַפְשְׁךָ֜ בַּבָּקָ֣ר וּבַצֹּ֗אן וּבַיַּ֙יִן֙ וּבַשֵּׁכָ֔ר וּבְכֹ֛ל אֲשֶׁ֥ר תִּֽשְׁאָלְךָ֖ נַפְשֶׁ֑ךָ וְאָכַ֣לְתָּ שָּׁ֗ם לִפְנֵי֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ וְשָׂמַחְתָּ֖ אַתָּ֥ה וּבֵיתֶֽךָ׃

דברים 14:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונתתה הכסף בכל אשר־תאוה נפשך בבקר ובצאן וביין ובשכר ובכל אשר תשאלך נפשך ואכלת שם לפני יהוה אלהיך ושמחת אתה וביתך׃

Links
Deuteronomy 14:26Deuteronomy 14:26 Text AnalysisDeuteronomy 14:26 InterlinearDeuteronomy 14:26 MultilingualDeuteronomy 14:26 TSKDeuteronomy 14:26 Cross ReferencesDeuteronomy 14:26 Bible HubDeuteronomy 14:26 Biblia ParalelaDeuteronomy 14:26 Chinese BibleDeuteronomy 14:26 French BibleDeuteronomy 14:26 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 14:25
Top of Page
Top of Page