Deuteronomy 14:23
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
398 [e]wə-’ā-ḵal-tāוְאָכַלְתָּ֞And you shall eatVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣י ׀in the presenceNoun
3069 [e]Yah-wehיְהוָ֣הThe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-he-ḵā,אֱלֹהֶ֗יךָyour GodNoun
4725 [e]bam-mā-qō-wmבַּמָּק֣וֹםat the placeNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
977 [e]yiḇ-ḥarיִבְחַר֮he shall chooseVerb
7931 [e]lə-šak-kênלְשַׁכֵּ֣ןto establishVerb
8034 [e]šə-mōwשְׁמ֣וֹhis nameNoun
8033 [e]šāmשָׁם֒thereAdv
4643 [e]ma‘-śarמַעְשַׂ֤רthe titheNoun
1715 [e]də-ḡā-nə-ḵāדְּגָֽנְךָ֙of your grainNoun
8492 [e]tî-rō-šə-ḵāתִּֽירֹשְׁךָ֣of your wineNoun
3323 [e]wə-yiṣ-hā-re-ḵā,וְיִצְהָרֶ֔ךָand of your oilNoun
1062 [e]ū-ḇə-ḵō-rōṯוּבְכֹרֹ֥תand the firstbornNoun
1241 [e]bə-qā-rə-ḵāבְּקָרְךָ֖of your herdNoun
6629 [e]wə-ṣō-ne-ḵā;וְצֹאנֶ֑ךָand of your flocksNoun
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֣עַןto the end thatSubst
3925 [e]til-maḏ,תִּלְמַ֗דyou may learnVerb
3372 [e]lə-yir-’āhלְיִרְאָ֛הto fearVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3069 [e]Yah-wehיְהוָ֥הThe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-he-ḵāאֱלֹהֶ֖יךָyour GodNoun
3605 [e]kāl-כָּל־alwaysNoun
3117 [e]hay-yā-mîm.הַיָּמִֽים׃.. .. ..Noun
Hebrew Texts
דברים 14:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאָכַלְתָּ֞ לִפְנֵ֣י ׀ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ בַּמָּקֹ֣ום אֲשֶׁר־יִבְחַר֮ לְשַׁכֵּ֣ן שְׁמֹ֣ו שָׁם֒ מַעְשַׂ֤ר דְּגָֽנְךָ֙ תִּֽירֹשְׁךָ֣ וְיִצְהָרֶ֔ךָ וּבְכֹרֹ֥ת בְּקָרְךָ֖ וְצֹאנֶ֑ךָ לְמַ֣עַן תִּלְמַ֗ד לְיִרְאָ֛ה אֶת־יְהוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ כָּל־הַיָּמִֽים׃

דברים 14:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואכלת לפני ׀ יהוה אלהיך במקום אשר־יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך למען תלמד ליראה את־יהוה אלהיך כל־הימים׃

Links
Deuteronomy 14:23Deuteronomy 14:23 Text AnalysisDeuteronomy 14:23 InterlinearDeuteronomy 14:23 MultilingualDeuteronomy 14:23 TSKDeuteronomy 14:23 Cross ReferencesDeuteronomy 14:23 Bible HubDeuteronomy 14:23 Biblia ParalelaDeuteronomy 14:23 Chinese BibleDeuteronomy 14:23 French BibleDeuteronomy 14:23 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 14:22
Top of Page
Top of Page