Deuteronomy 13:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1875 [e]wə-ḏā-raš-tāוְדָרַשְׁתָּ֧and Then shall you inquireVerb
2713 [e]wə-ḥā-qar-tāוְחָקַרְתָּ֧and make searchVerb
7592 [e]wə-šā-’al-tāוְשָׁאַלְתָּ֖and askVerb
3190 [e]hê-ṭêḇ;הֵיטֵ֑בdiligentlyVerb
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֤הand beholdPrt
571 [e]’ĕ-meṯאֱמֶת֙[if it be] truthNoun
3559 [e]nā-ḵō-wnנָכ֣וֹןcertainVerb
1697 [e]had-dā-ḇār,הַדָּבָ֔רthe thingNoun
6213 [e]ne-‘eś-ṯāhנֶעֶשְׂתָ֛הis workedVerb
8441 [e]hat-tō-w-‘ê-ḇāhהַתּוֹעֵבָ֥הabominationNoun
2063 [e]haz-zōṯהַזֹּ֖את[that] suchPro
7130 [e]bə-qir-be-ḵā.בְּקִרְבֶּֽךָ׃amongNoun
Hebrew Texts
דברים 13:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְדָרַשְׁתָּ֧ וְחָקַרְתָּ֧ וְשָׁאַלְתָּ֖ הֵיטֵ֑ב וְהִנֵּ֤ה אֱמֶת֙ נָכֹ֣ון הַדָּבָ֔ר נֶעֶשְׂתָ֛ה הַתֹּועֵבָ֥ה הַזֹּ֖את בְּקִרְבֶּֽךָ׃

דברים 13:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ודרשת וחקרת ושאלת היטב והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בקרבך׃

Links
Deuteronomy 13:14Deuteronomy 13:14 Text AnalysisDeuteronomy 13:14 InterlinearDeuteronomy 13:14 MultilingualDeuteronomy 13:14 TSKDeuteronomy 13:14 Cross ReferencesDeuteronomy 13:14 Bible HubDeuteronomy 13:14 Biblia ParalelaDeuteronomy 13:14 Chinese BibleDeuteronomy 13:14 French BibleDeuteronomy 13:14 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 13:13
Top of Page
Top of Page