Deuteronomy 12:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6 [e]’ab-bêḏאַבֵּ֣דshall utterlyVerb
6 [e]tə-’ab-bə-ḏūnתְּ֠אַבְּדוּןdestroyVerb
853 [e]’eṯ-אֶֽת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
4725 [e]ham-mə-qō-mō-wṯהַמְּקֹמ֞וֹתthe placesNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֧רwhereinPrt
5647 [e]‘ā-ḇə-ḏū-עָֽבְדוּ־servedVerb
8033 [e]šāmשָׁ֣םwhereinAdv
1471 [e]hag-gō-w-yim,הַגּוֹיִ֗םthe nationsNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רwhomPrt
859 [e]’at-temאַתֶּ֛םyouPro
3423 [e]yō-rə-šîmיֹרְשִׁ֥יםshall possessVerb
853 [e]’ō-ṯāmאֹתָ֖ם - Acc
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
430 [e]’ĕ-lō-hê-hem;אֱלֹהֵיהֶ֑םtheir godsNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
2022 [e]he-hā-rîmהֶהָרִ֤יםmountainsNoun
7311 [e]hā-rā-mîmהָֽרָמִים֙on the highVerb
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־and onPrep
1389 [e]hag-gə-ḇā-‘ō-wṯ,הַגְּבָע֔וֹתthe hillsNoun
8478 [e]wə-ṯa-ḥaṯוְתַ֖חַתand underNoun
3605 [e]kāl-כָּל־everyNoun
6086 [e]‘êṣעֵ֥ץtreeNoun
7488 [e]ra-‘ă-nānרַעֲנָן׃greenAdj
Hebrew Texts
דברים 12:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אַבֵּ֣ד תְּ֠אַבְּדוּן אֶֽת־כָּל־הַמְּקֹמֹ֞ות אֲשֶׁ֧ר עָֽבְדוּ־שָׁ֣ם הַגֹּויִ֗ם אֲשֶׁ֥ר אַתֶּ֛ם יֹרְשִׁ֥ים אֹתָ֖ם אֶת־אֱלֹהֵיהֶ֑ם עַל־הֶהָרִ֤ים הָֽרָמִים֙ וְעַל־הַגְּבָעֹ֔ות וְתַ֖חַת כָּל־עֵ֥ץ רַעֲנָן ׃

דברים 12:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אבד תאבדון את־כל־המקמות אשר עבדו־שם הגוים אשר אתם ירשים אתם את־אלהיהם על־ההרים הרמים ועל־הגבעות ותחת כל־עץ רענן ׃

Links
Deuteronomy 12:2Deuteronomy 12:2 Text AnalysisDeuteronomy 12:2 InterlinearDeuteronomy 12:2 MultilingualDeuteronomy 12:2 TSKDeuteronomy 12:2 Cross ReferencesDeuteronomy 12:2 Bible HubDeuteronomy 12:2 Biblia ParalelaDeuteronomy 12:2 Chinese BibleDeuteronomy 12:2 French BibleDeuteronomy 12:2 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 12:1
Top of Page
Top of Page