Deuteronomy 11:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5414 [e]wə-nā-ṯat-tîוְנָתַתִּ֧יthat I will giveVerb
4306 [e]mə-ṭar-מְטַֽר־[you] the rainNoun
776 [e]’ar-ṣə-ḵemאַרְצְכֶ֛םof your landNoun
6256 [e]bə-‘it-tōwבְּעִתּ֖וֹin its seasonNoun
3138 [e]yō-w-rehיוֹרֶ֣הthe first rainNoun
4456 [e]ū-mal-qō-wōš;וּמַלְק֑וֹשׁthat the latter rainNoun
622 [e]wə-’ā-sap̄-tāוְאָסַפְתָּ֣you may gatherVerb
1715 [e]ḏə-ḡā-ne-ḵā,דְגָנֶ֔ךָyour grainNoun
8492 [e]wə-ṯî-rō-šə-ḵāוְתִֽירֹשְׁךָ֖and your wineNoun
3323 [e]wə-yiṣ-hā-re-ḵā.וְיִצְהָרֶֽךָ׃and your oilNoun
Hebrew Texts
דברים 11:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנָתַתִּ֧י מְטַֽר־אַרְצְכֶ֛ם בְּעִתֹּ֖ו יֹורֶ֣ה וּמַלְקֹ֑ושׁ וְאָסַפְתָּ֣ דְגָנֶ֔ךָ וְתִֽירֹשְׁךָ֖ וְיִצְהָרֶֽךָ׃

דברים 11:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונתתי מטר־ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך׃

Links
Deuteronomy 11:14Deuteronomy 11:14 Text AnalysisDeuteronomy 11:14 InterlinearDeuteronomy 11:14 MultilingualDeuteronomy 11:14 TSKDeuteronomy 11:14 Cross ReferencesDeuteronomy 11:14 Bible HubDeuteronomy 11:14 Biblia ParalelaDeuteronomy 11:14 Chinese BibleDeuteronomy 11:14 French BibleDeuteronomy 11:14 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 11:13
Top of Page
Top of Page