Deuteronomy 10:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֣יand the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֗לof IsraelNoun
5265 [e]nā-sə-‘ūנָֽסְע֛וּset outVerb
  mib-bə-’ê-rōṯמִבְּאֵרֹ֥תfromPrep
  bə-nê-בְּנֵי־inPrep
885 [e]ya-‘ă-qānיַעֲקָ֖ןout from BeerothNoun
4149 [e]mō-w-sê-rāh;מוֹסֵרָ֑הto MoserahNoun
8033 [e]šāmשָׁ֣םThereAdv
4191 [e]mêṯמֵ֤תdiedVerb
175 [e]’a-hă-rōnאַהֲרֹן֙AaronNoun
6912 [e]way-yiq-qā-ḇêrוַיִּקָּבֵ֣רand he was buriedVerb
8033 [e]šām,שָׁ֔םthereAdv
3547 [e]way-ḵa-hênוַיְכַהֵ֛ןand ministered as priestsVerb
499 [e]’el-‘ā-zārאֶלְעָזָ֥רEleazarNoun
1121 [e]bə-nōwבְּנ֖וֹhis sonNoun
8478 [e]taḥ-tāw.תַּחְתָּֽיו׃in his placeNoun
Hebrew Texts
דברים 10:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל נָֽסְע֛וּ מִבְּאֵרֹ֥ת בְּנֵי־יַעֲקָ֖ן מֹוסֵרָ֑ה שָׁ֣ם מֵ֤ת אַהֲרֹן֙ וַיִּקָּבֵ֣ר שָׁ֔ם וַיְכַהֵ֛ן אֶלְעָזָ֥ר בְּנֹ֖ו תַּחְתָּֽיו׃

דברים 10:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני ישראל נסעו מבארת בני־יעקן מוסרה שם מת אהרן ויקבר שם ויכהן אלעזר בנו תחתיו׃

Links
Deuteronomy 10:6Deuteronomy 10:6 Text AnalysisDeuteronomy 10:6 InterlinearDeuteronomy 10:6 MultilingualDeuteronomy 10:6 TSKDeuteronomy 10:6 Cross ReferencesDeuteronomy 10:6 Bible HubDeuteronomy 10:6 Biblia ParalelaDeuteronomy 10:6 Chinese BibleDeuteronomy 10:6 French BibleDeuteronomy 10:6 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 10:5
Top of Page
Top of Page