2 Samuel 7:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7760 [e]wə-śam-tîוְשַׂמְתִּ֣יMoreover I will appointVerb
4725 [e]mā-qō-wmמָ֠קוֹםa placeNoun
5971 [e]lə-‘am-mîלְעַמִּ֨יfor My peopleNoun
3478 [e]lə-yiś-rā-’êlלְיִשְׂרָאֵ֤לIsraelNoun
5193 [e]ū-nə-ṭa‘-tîwוּנְטַעְתִּיו֙that will plant themVerb
7931 [e]wə-šā-ḵanוְשָׁכַ֣ןthey may dwellVerb
8478 [e]taḥ-tāw,תַּחְתָּ֔יוin a placeNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand noAdv
7264 [e]yir-gazיִרְגַּ֖זand moveVerb
5750 [e]‘ō-wḏ;ע֑וֹדmoreSubst
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־neither themAdv
3254 [e]yō-sî-p̄ūיֹסִ֤יפוּshall any moreVerb
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־the childrenNoun
5766 [e]‘aw-lāhעַוְלָה֙of wickednessNoun
6031 [e]lə-‘an-nō-w-ṯōw,לְעַנּוֹת֔וֹafflictVerb
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֖רasPrt
7223 [e]bā-ri-šō-w-nāh.בָּרִאשׁוֹנָֽה׃formerlyAdj
Hebrew Texts
שמואל ב 7:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשַׂמְתִּ֣י מָ֠קֹום לְעַמִּ֨י לְיִשְׂרָאֵ֤ל וּנְטַעְתִּיו֙ וְשָׁכַ֣ן תַּחְתָּ֔יו וְלֹ֥א יִרְגַּ֖ז עֹ֑וד וְלֹֽא־יֹסִ֤יפוּ בְנֵֽי־עַוְלָה֙ לְעַנֹּותֹ֔ו כַּאֲשֶׁ֖ר בָּרִאשֹׁונָֽה׃

שמואל ב 7:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושמתי מקום לעמי לישראל ונטעתיו ושכן תחתיו ולא ירגז עוד ולא־יסיפו בני־עולה לענותו כאשר בראשונה׃

Links
2 Samuel 7:102 Samuel 7:10 Text Analysis2 Samuel 7:10 Interlinear2 Samuel 7:10 Multilingual2 Samuel 7:10 TSK2 Samuel 7:10 Cross References2 Samuel 7:10 Bible Hub2 Samuel 7:10 Biblia Paralela2 Samuel 7:10 Chinese Bible2 Samuel 7:10 French Bible2 Samuel 7:10 German Bible

Bible Hub
2 Samuel 7:9
Top of Page
Top of Page