2 Samuel 5:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2275 [e]bə-ḥeḇ-rō-wnבְּחֶבְרוֹן֙At HebronNoun
4427 [e]mā-laḵמָלַ֣ךְhe reignedVerb
5921 [e]‘al-עַל־overPrep
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֔הJudahNoun
7651 [e]še-ḇa‘שֶׁ֥בַעsevenNoun
8141 [e]šā-nîmשָׁנִ֖יםyearsNoun
8337 [e]wə-šiš-šāhוְשִׁשָּׁ֣הand sixNoun
2320 [e]ḥo-ḏā-šîm;חֳדָשִׁ֑יםmonthsNoun
3389 [e]ū-ḇî-rū-šā-limוּבִירוּשָׁלִַ֣םand in JerusalemNoun
4427 [e]mā-laḵ,מָלַ֗ךְhe reignedVerb
7970 [e]šə-lō-šîmשְׁלֹשִׁ֤יםthirtyNoun
7969 [e]wə-šā-lōšוְשָׁלֹשׁ֙and threeNoun
8141 [e]šā-nāh,שָׁנָ֔הyearsNoun
5921 [e]‘alעַ֥לoverPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לIsraelNoun
3063 [e]wî-hū-ḏāh.וִיהוּדָֽה׃JudahNoun
Hebrew Texts
שמואל ב 5:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּחֶבְרֹון֙ מָלַ֣ךְ עַל־יְהוּדָ֔ה שֶׁ֥בַע שָׁנִ֖ים וְשִׁשָּׁ֣ה חֳדָשִׁ֑ים וּבִירוּשָׁלִַ֣ם מָלַ֗ךְ שְׁלֹשִׁ֤ים וְשָׁלֹשׁ֙ שָׁנָ֔ה עַ֥ל כָּל־יִשְׂרָאֵ֖ל וִיהוּדָֽה׃

שמואל ב 5:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בחברון מלך על־יהודה שבע שנים וששה חדשים ובירושלם מלך שלשים ושלש שנה על כל־ישראל ויהודה׃

Links
2 Samuel 5:52 Samuel 5:5 Text Analysis2 Samuel 5:5 Interlinear2 Samuel 5:5 Multilingual2 Samuel 5:5 TSK2 Samuel 5:5 Cross References2 Samuel 5:5 Bible Hub2 Samuel 5:5 Biblia Paralela2 Samuel 5:5 Chinese Bible2 Samuel 5:5 French Bible2 Samuel 5:5 German Bible

Bible Hub
2 Samuel 5:4
Top of Page
Top of Page