2 Samuel 4:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2007 [e]wə-hên-nāhוְ֠הֵנָּהAndPro
935 [e]bā-’ūבָּ֜אוּthey cameVerb
5704 [e]‘aḏ-עַד־intoPrep
8432 [e]tō-wḵתּ֤וֹךְthe middleNoun
1004 [e]hab-ba-yiṯהַבַּ֙יִת֙of the houseNoun
3947 [e]lō-qə-ḥêלֹקְחֵ֣יas if to getVerb
2406 [e]ḥiṭ-ṭîm,חִטִּ֔יםwheatNoun
5221 [e]way-yak-ku-hūוַיַּכֻּ֖הוּand they struck himVerb
413 [e]’el-אֶל־underPrep
2570 [e]ha-ḥō-meš;הַחֹ֑מֶשׁthe fifthNoun
7394 [e]wə-rê-ḵāḇוְרֵכָ֛בand [rib] and RechabNoun
1196 [e]ū-ḇa-‘ă-nāhוּבַעֲנָ֥הand BaanahNoun
251 [e]’ā-ḥîwאָחִ֖יוhis brotherNoun
4422 [e]nim-lā-ṭū.נִמְלָֽטוּ׃escapedVerb
Hebrew Texts
שמואל ב 4:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְ֠הֵנָּה בָּ֜אוּ עַד־תֹּ֤וךְ הַבַּ֙יִת֙ לֹקְחֵ֣י חִטִּ֔ים וַיַּכֻּ֖הוּ אֶל־הַחֹ֑מֶשׁ וְרֵכָ֛ב וּבַעֲנָ֥ה אָחִ֖יו נִמְלָֽטוּ׃

שמואל ב 4:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והנה באו עד־תוך הבית לקחי חטים ויכהו אל־החמש ורכב ובענה אחיו נמלטו׃

Links
2 Samuel 4:62 Samuel 4:6 Text Analysis2 Samuel 4:6 Interlinear2 Samuel 4:6 Multilingual2 Samuel 4:6 TSK2 Samuel 4:6 Cross References2 Samuel 4:6 Bible Hub2 Samuel 4:6 Biblia Paralela2 Samuel 4:6 Chinese Bible2 Samuel 4:6 French Bible2 Samuel 4:6 German Bible

Bible Hub
2 Samuel 4:5
Top of Page
Top of Page