2 Samuel 2:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַיָּבֹ֙אוּ֙And cameVerb
376 [e]’an-šêאַנְשֵׁ֣יthe menNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֔הof JudahNoun
4886 [e]way-yim-šə-ḥū-וַיִּמְשְׁחוּ־and they anointedVerb
8033 [e]šāmשָׁ֧םthereAdv
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1732 [e]dā-wiḏדָּוִ֛דDavidNoun
4428 [e]lə-me-leḵלְמֶ֖לֶךְkingNoun
5921 [e]‘al-עַל־overPrep
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתthe houseNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh;יְהוּדָ֑הof JudahNoun
5046 [e]way-yag-gi-ḏūוַיַּגִּ֤דוּAnd they toldVerb
1732 [e]lə-ḏā-wiḏלְדָוִד֙DavidNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
376 [e]’an-šêאַנְשֵׁי֙the menNoun
3003 [e]yā-ḇêšיָבֵ֣ישׁof Jabesh-gileadNoun
1568 [e]gil-‘āḏ,גִּלְעָ֔דGileadNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
6912 [e]qā-ḇə-rūקָבְר֖וּ[were they] buriedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7586 [e]šā-’ūl.שָׁאֽוּל׃SaulNoun
  sס -  
Hebrew Texts
שמואל ב 2:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֹ֙אוּ֙ אַנְשֵׁ֣י יְהוּדָ֔ה וַיִּמְשְׁחוּ־שָׁ֧ם אֶת־דָּוִ֛ד לְמֶ֖לֶךְ עַל־בֵּ֣ית יְהוּדָ֑ה וַיַּגִּ֤דוּ לְדָוִד֙ לֵאמֹ֔ר אַנְשֵׁי֙ יָבֵ֣ישׁ גִּלְעָ֔ד אֲשֶׁ֥ר קָבְר֖וּ אֶת־שָׁאֽוּל׃ ס

שמואל ב 2:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבאו אנשי יהודה וימשחו־שם את־דוד למלך על־בית יהודה ויגדו לדוד לאמר אנשי יביש גלעד אשר קברו את־שאול׃ ס

Links
2 Samuel 2:42 Samuel 2:4 Text Analysis2 Samuel 2:4 Interlinear2 Samuel 2:4 Multilingual2 Samuel 2:4 TSK2 Samuel 2:4 Cross References2 Samuel 2:4 Bible Hub2 Samuel 2:4 Biblia Paralela2 Samuel 2:4 Chinese Bible2 Samuel 2:4 French Bible2 Samuel 2:4 German Bible

Bible Hub
2 Samuel 2:3
Top of Page
Top of Page