2 Samuel 14:26
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1548 [e]ū-ḇə-ḡal-lə-ḥōwוּֽבְגַלְּחוֹ֮when he polledVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7218 [e]rō-šōwרֹאשׁוֹ֒his headNoun
1961 [e]wə-hā-yāhוְֽ֠הָיָהfor it wasVerb
7093 [e]miq-qêṣמִקֵּ֨ץat the endNoun
3117 [e]yā-mîmיָמִ֤ים ׀of every yearNoun
3117 [e]lay-yā-mîmלַיָּמִים֙ageNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
1548 [e]yə-ḡal-lê-aḥ,יְגַלֵּ֔חַhe polledVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־becauseConj
3513 [e]ḵā-ḇêḏכָבֵ֥ד[the hair] was heavyVerb
5921 [e]‘ā-lāwעָלָ֖יוon himPrep
1548 [e]wə-ḡil-lə-ḥōw;וְגִלְּח֑וֹtherefore he polledVerb
8254 [e]wə-šā-qalוְשָׁקַל֙it he weighedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8181 [e]śə-‘arשְׂעַ֣רthe hairNoun
7218 [e]rō-šōw,רֹאשׁ֔וֹof his headNoun
3967 [e]mā-ṯa-yimמָאתַ֥יִםat two hundredNoun
8255 [e]šə-qā-lîmשְׁקָלִ֖יםshekelsNoun
68 [e]bə-’e-ḇenבְּאֶ֥בֶןweightNoun
4428 [e]ham-me-leḵ.הַמֶּֽלֶךְ׃of after the kingNoun
Hebrew Texts
שמואל ב 14:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּֽבְגַלְּחֹו֮ אֶת־רֹאשֹׁו֒ וְֽ֠הָיָה מִקֵּץ֙ יָמִ֤ים ׀ לַיָּמִים֙ אֲשֶׁ֣ר יְגַלֵּ֔חַ כִּֽי־כָבֵ֥ד עָלָ֖יו וְגִלְּחֹ֑ו וְשָׁקַל֙ אֶת־שְׂעַ֣ר רֹאשֹׁ֔ו מָאתַ֥יִם שְׁקָלִ֖ים בְּאֶ֥בֶן הַמֶּֽלֶךְ׃

שמואל ב 14:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובגלחו את־ראשו והיה מקץ ימים ׀ לימים אשר יגלח כי־כבד עליו וגלחו ושקל את־שער ראשו מאתים שקלים באבן המלך׃

Links
2 Samuel 14:262 Samuel 14:26 Text Analysis2 Samuel 14:26 Interlinear2 Samuel 14:26 Multilingual2 Samuel 14:26 TSK2 Samuel 14:26 Cross References2 Samuel 14:26 Bible Hub2 Samuel 14:26 Biblia Paralela2 Samuel 14:26 Chinese Bible2 Samuel 14:26 French Bible2 Samuel 14:26 German Bible

Bible Hub
2 Samuel 14:25
Top of Page
Top of Page