2 Kings 9:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
274 [e]wa-’ă-ḥaz-yāhוַאֲחַזְיָ֤הBut when AhaziahNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־the kingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָה֙of JudahNoun
7200 [e]rā-’āh,רָאָ֔הsawVerb
5127 [e]way-yā-nāsוַיָּ֕נָס[this] he fledVerb
1870 [e]de-reḵדֶּ֖רֶךְby the wayNoun
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתhouseNoun
1588 [e]hag-gān;הַגָּ֑ןof the gardenNoun
7291 [e]way-yir-dōp̄וַיִּרְדֹּ֨ףand followedVerb
310 [e]’a-ḥă-rāwאַחֲרָ֜יוafterAdv
3058 [e]yê-hū,יֵה֗וּאJehu himNoun
559 [e]way-yō-merוַ֠יֹּאמֶרand said himVerb
1571 [e]gam-גַּם־alsoAdv
853 [e]’ō-ṯōwאֹת֞וֹ - Acc
5221 [e]hak-ku-hūהַכֻּ֣הוּstrikeVerb
413 [e]’el-אֶל־inPrep
4818 [e]ham-mer-kā-ḇāh,הַמֶּרְכָּבָ֗הthe chariotNoun
4608 [e]bə-ma-‘ă-lêh-בְּמַֽעֲלֵה־[And they did so] at the going upNoun
1483 [e]ḡūrגוּר֙to GurNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
853 [e]’eṯ-אֶֽת־ - Acc
2991 [e]yiḇ-lə-‘ām,יִבְלְעָ֔ם[is] IbleamNoun
5127 [e]way-yā-nāsוַיָּ֥נָסAnd he fledVerb
4023 [e]mə-ḡid-dōwמְגִדּ֖וֹto MegiddoNoun
4191 [e]way-yā-māṯוַיָּ֥מָתand diedVerb
8033 [e]šām.שָֽׁם׃thereAdv
Hebrew Texts
מלכים ב 9:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַאֲחַזְיָ֤ה מֶֽלֶךְ־יְהוּדָה֙ רָאָ֔ה וַיָּ֕נָס דֶּ֖רֶךְ בֵּ֣ית הַגָּ֑ן וַיִּרְדֹּ֨ף אַחֲרָ֜יו יֵה֗וּא וַ֠יֹּאמֶר גַּם־אֹתֹ֞ו הַכֻּ֣הוּ אֶל־הַמֶּרְכָּבָ֗ה בְּמַֽעֲלֵה־גוּר֙ אֲשֶׁ֣ר אֶֽת־יִבְלְעָ֔ם וַיָּ֥נָס מְגִדֹּ֖ו וַיָּ֥מָת שָֽׁם׃

מלכים ב 9:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואחזיה מלך־יהודה ראה וינס דרך בית הגן וירדף אחריו יהוא ויאמר גם־אתו הכהו אל־המרכבה במעלה־גור אשר את־יבלעם וינס מגדו וימת שם׃

Links
2 Kings 9:272 Kings 9:27 Text Analysis2 Kings 9:27 Interlinear2 Kings 9:27 Multilingual2 Kings 9:27 TSK2 Kings 9:27 Cross References2 Kings 9:27 Bible Hub2 Kings 9:27 Biblia Paralela2 Kings 9:27 Chinese Bible2 Kings 9:27 French Bible2 Kings 9:27 German Bible

Bible Hub
2 Kings 9:26
Top of Page
Top of Page