2 Kings 9:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6822 [e]wə-haṣ-ṣō-p̄ehוְהַצֹּפֶה֩And a watchmanVerb
5975 [e]‘ō-mêḏעֹמֵ֨דthere stoodVerb
5921 [e]‘al-עַֽל־onPrep
4026 [e]ham-miḡ-dālהַמִּגְדָּ֜לthe towerNoun
3157 [e]bə-yiz-rə-‘el,בְּיִזְרְעֶ֗אלin JezreelNoun
7200 [e]way-yarוַיַּ֞רְאand he spiedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8229 [e]šip̄-‘aṯשִׁפְעַ֤תthe companyNoun
3058 [e]yê-hūיֵהוּא֙of JehuNoun
935 [e]bə-ḇō-’ōw,בְּבֹא֔וֹas he cameVerb
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֕אמֶרand saidVerb
8229 [e]šip̄-‘aṯשִׁפְעַ֖תa companyNoun
589 [e]’ă-nîאֲנִ֣יI [am]Pro
7200 [e]rō-’eh;רֹאֶ֑הseeVerb
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרAnd saidVerb
3088 [e]yə-hō-w-rām,יְהוֹרָ֗םJoramNoun
3947 [e]qaḥקַ֥חTakeVerb
7395 [e]rak-kāḇרַכָּ֛בa horsemanNoun
7971 [e]ū-šə-laḥוּֽשְׁלַ֥חand sendVerb
7125 [e]liq-rā-ṯāmלִקְרָאתָ֖םto meet themNoun
559 [e]wə-yō-marוְיֹאמַ֥רand let him sayVerb
7965 [e]hă-šā-lō-wm.הֲשָׁלֽוֹם׃peaceNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 9:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַצֹּפֶה֩ עֹמֵ֨ד עַֽל־הַמִּגְדָּ֜ל בְּיִזְרְעֶ֗אל וַיַּ֞רְא אֶת־שִׁפְעַ֤ת יֵהוּא֙ בְּבֹאֹ֔ו וַיֹּ֕אמֶר שִׁפְעַ֖ת אֲנִ֣י רֹאֶ֑ה וַיֹּ֣אמֶר יְהֹורָ֗ם קַ֥ח רַכָּ֛ב וּֽשְׁלַ֥ח לִקְרָאתָ֖ם וְיֹאמַ֥ר הֲשָׁלֹֽום׃

מלכים ב 9:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והצפה עמד על־המגדל ביזרעאל וירא את־שפעת יהוא בבאו ויאמר שפעת אני ראה ויאמר יהורם קח רכב ושלח לקראתם ויאמר השלום׃

Links
2 Kings 9:172 Kings 9:17 Text Analysis2 Kings 9:17 Interlinear2 Kings 9:17 Multilingual2 Kings 9:17 TSK2 Kings 9:17 Cross References2 Kings 9:17 Bible Hub2 Kings 9:17 Biblia Paralela2 Kings 9:17 Chinese Bible2 Kings 9:17 French Bible2 Kings 9:17 German Bible

Bible Hub
2 Kings 9:16
Top of Page
Top of Page