2 Kings 9:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4116 [e]way-ma-hă-rū,וַֽיְמַהֲר֗וּand Then they hurriedVerb
3947 [e]way-yiq-ḥūוַיִּקְחוּ֙and tookVerb
376 [e]’îšאִ֣ישׁevery manNoun
899 [e]biḡ-ḏōw,בִּגְד֔וֹhis garmentNoun
7760 [e]way-yā-śî-mūוַיָּשִׂ֥ימוּand putVerb
8478 [e]ṯaḥ-tāwתַחְתָּ֖יוunder him [it]Noun
413 [e]’el-אֶל־onPrep
1634 [e]ge-remגֶּ֣רֶםthe topNoun
4609 [e]ham-ma-‘ă-lō-wṯ;הַֽמַּעֲל֑וֹתof the stairsNoun
8628 [e]way-yiṯ-qə-‘ūוַֽיִּתְקְעוּ֙and blewVerb
7782 [e]baš-šō-w-p̄ār,בַּשּׁוֹפָ֔רwith trumpetsNoun
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְר֖וּand sayingVerb
4427 [e]mā-laḵמָלַ֥ךְis kingVerb
3058 [e]yê-hū.יֵהֽוּא׃JehuNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 9:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיְמַהֲר֗וּ וַיִּקְחוּ֙ אִ֣ישׁ בִּגְדֹ֔ו וַיָּשִׂ֥ימוּ תַחְתָּ֖יו אֶל־גֶּ֣רֶם הַֽמַּעֲלֹ֑ות וַֽיִּתְקְעוּ֙ בַּשֹּׁופָ֔ר וַיֹּאמְר֖וּ מָלַ֥ךְ יֵהֽוּא׃

מלכים ב 9:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וימהרו ויקחו איש בגדו וישימו תחתיו אל־גרם המעלות ויתקעו בשופר ויאמרו מלך יהוא׃

Links
2 Kings 9:132 Kings 9:13 Text Analysis2 Kings 9:13 Interlinear2 Kings 9:13 Multilingual2 Kings 9:13 TSK2 Kings 9:13 Cross References2 Kings 9:13 Bible Hub2 Kings 9:13 Biblia Paralela2 Kings 9:13 Chinese Bible2 Kings 9:13 French Bible2 Kings 9:13 German Bible

Bible Hub
2 Kings 9:12
Top of Page
Top of Page