2 Kings 8:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8141 [e]ū-ḇiš-naṯוּבִשְׁנַ֣תand in the yearNoun
2568 [e]ḥā-mêš,חָמֵ֗שׁfifthNoun
3141 [e]lə-yō-w-rāmלְיוֹרָ֤םof JoramNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
256 [e]’aḥ-’āḇאַחְאָב֙of AhabNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְkingNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
3092 [e]wî-hō-wō-šā-p̄āṭוִיהוֹשָׁפָ֖טJehoshaphatNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְ[being] then kingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh;יְהוּדָ֑הof JudahNoun
4427 [e]mā-laḵמָלַ֛ךְbegan to reignVerb
3088 [e]yə-hō-w-rāmיְהוֹרָ֥םJehoramNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
3092 [e]yə-hō-wō-šā-p̄āṭיְהוֹשָׁפָ֖טof JehoshaphatNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֥לֶךְkingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh.יְהוּדָֽה׃of JudahNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 8:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבִשְׁנַ֣ת חָמֵ֗שׁ לְיֹורָ֤ם בֶּן־אַחְאָב֙ מֶ֣לֶךְ יִשְׂרָאֵ֔ל וִיהֹושָׁפָ֖ט מֶ֣לֶךְ יְהוּדָ֑ה מָלַ֛ךְ יְהֹורָ֥ם בֶּן־יְהֹושָׁפָ֖ט מֶ֥לֶךְ יְהוּדָֽה׃

מלכים ב 8:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובשנת חמש ליורם בן־אחאב מלך ישראל ויהושפט מלך יהודה מלך יהורם בן־יהושפט מלך יהודה׃

Links
2 Kings 8:162 Kings 8:16 Text Analysis2 Kings 8:16 Interlinear2 Kings 8:16 Multilingual2 Kings 8:16 TSK2 Kings 8:16 Cross References2 Kings 8:16 Bible Hub2 Kings 8:16 Biblia Paralela2 Kings 8:16 Chinese Bible2 Kings 8:16 French Bible2 Kings 8:16 German Bible

Bible Hub
2 Kings 8:15
Top of Page
Top of Page