2 Kings 5:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7107 [e]way-yiq-ṣōp̄וַיִּקְצֹ֥ףBut was angryVerb
5283 [e]na-‘ă-mānנַעֲמָ֖ןNaamanNoun
1980 [e]way-yê-laḵ;וַיֵּלַ֑ךְand went awayVerb
559 [e]way-yō-merוַיֹּאמֶר֩and saidVerb
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֨הBeholdPrt
559 [e]’ā-mar-tîאָמַ֜רְתִּיI thoughtVerb
413 [e]’ê-layאֵלַ֣י ׀untoPrep
3318 [e]yê-ṣêיֵצֵ֣אHe will surelyVerb
3318 [e]yā-ṣō-w,יָצ֗וֹאcome outVerb
5975 [e]wə-‘ā-maḏוְעָמַד֙and standVerb
7121 [e]wə-qā-rāוְקָרָא֙and callVerb
8034 [e]bə-šêm-בְּשֵׁם־on the nameNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הof the LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hāw,אֱלֹהָ֔יוhis GodNoun
5130 [e]wə-hê-nîp̄וְהֵנִ֥יףand strikeVerb
3027 [e]yā-ḏōwיָד֛וֹhis handNoun
413 [e]’el-אֶל־overPrep
4725 [e]ham-mā-qō-wmהַמָּק֖וֹםthe placeNoun
622 [e]wə-’ā-sap̄וְאָסַ֥ףand recoverVerb
6879 [e]ham-mə-ṣō-rā‘.הַמְּצֹרָֽע׃the leperVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 5:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקְצֹ֥ף נַעֲמָ֖ן וַיֵּלַ֑ךְ וַיֹּאמֶר֩ הִנֵּ֨ה אָמַ֜רְתִּי אֵלַ֣י ׀ יֵצֵ֣א יָצֹ֗וא וְעָמַד֙ וְקָרָא֙ בְּשֵׁם־יְהוָ֣ה אֱלֹהָ֔יו וְהֵנִ֥יף יָדֹ֛ו אֶל־הַמָּקֹ֖ום וְאָסַ֥ף הַמְּצֹרָֽע׃

מלכים ב 5:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקצף נעמן וילך ויאמר הנה אמרתי אלי ׀ יצא יצוא ועמד וקרא בשם־יהוה אלהיו והניף ידו אל־המקום ואסף המצרע׃

Links
2 Kings 5:112 Kings 5:11 Text Analysis2 Kings 5:11 Interlinear2 Kings 5:11 Multilingual2 Kings 5:11 TSK2 Kings 5:11 Cross References2 Kings 5:11 Bible Hub2 Kings 5:11 Biblia Paralela2 Kings 5:11 Chinese Bible2 Kings 5:11 French Bible2 Kings 5:11 German Bible

Bible Hub
2 Kings 5:10
Top of Page
Top of Page