2 Kings 4:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]wat-tā-ḇōוַתָּבֹ֞אwhen she cameVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
376 [e]’îšאִ֤ישׁthe manNoun
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîmהָֽאֱלֹהִים֙of GodNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
2022 [e]hā-hār,הָהָ֔רthe hillNoun
2388 [e]wat-ta-ḥă-zêqוַֽתַּחֲזֵ֖קand she caughtVerb
7272 [e]bə-raḡ-lāw;בְּרַגְלָ֑יוof his feetNoun
5066 [e]way-yig-gašוַיִּגַּ֨שׁbut came nearVerb
1522 [e]gê-ḥă-zîגֵּֽיחֲזִ֜יGehaziNoun
1920 [e]lə-hā-ḏə-p̄āh,לְהָדְפָ֗הּto pushVerb
559 [e]way-yō-merוַיֹּאמֶר֩And saidVerb
376 [e]’îšאִ֨ישׁthe manNoun
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîmהָאֱלֹהִ֤יםof GodNoun
7503 [e]har-pêh-הַרְפֵּֽה־Let her aloneVerb
  lāhלָהּ֙toPrep
3588 [e]kî-כִּֽי־for herConj
5315 [e]nap̄-šāhנַפְשָׁ֣הּsoulNoun
4843 [e]mā-rāh-מָֽרָה־[is] mistreatedVerb
  lāh,לָ֔הּtoPrep
3069 [e]Yah-wehוַֽיהוָה֙The LORDNoun
5956 [e]he‘-lîmהֶעְלִ֣יםhas hidVerb
4480 [e]mim-men-nî,מִמֶּ֔נִּיfrom mePrep
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand not [it]Adv
5046 [e]hig-gîḏהִגִּ֖ידtoldVerb
  lî.לִֽי׃toPrep
Hebrew Texts
מלכים ב 4:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתָּבֹ֞א אֶל־אִ֤ישׁ הָֽאֱלֹהִים֙ אֶל־הָהָ֔ר וַֽתַּחֲזֵ֖ק בְּרַגְלָ֑יו וַיִּגַּ֨שׁ גֵּֽיחֲזִ֜י לְהָדְפָ֗הּ וַיֹּאמֶר֩ אִ֨ישׁ הָאֱלֹהִ֤ים הַרְפֵּֽה־לָהּ֙ כִּֽי־נַפְשָׁ֣הּ מָֽרָה־לָ֔הּ וַֽיהוָה֙ הֶעְלִ֣ים מִמֶּ֔נִּי וְלֹ֥א הִגִּ֖יד לִֽי׃

מלכים ב 4:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותבא אל־איש האלהים אל־ההר ותחזק ברגליו ויגש גיחזי להדפה ויאמר איש האלהים הרפה־לה כי־נפשה מרה־לה ויהוה העלים ממני ולא הגיד לי׃

Links
2 Kings 4:272 Kings 4:27 Text Analysis2 Kings 4:27 Interlinear2 Kings 4:27 Multilingual2 Kings 4:27 TSK2 Kings 4:27 Cross References2 Kings 4:27 Bible Hub2 Kings 4:27 Biblia Paralela2 Kings 4:27 Chinese Bible2 Kings 4:27 French Bible2 Kings 4:27 German Bible

Bible Hub
2 Kings 4:26
Top of Page
Top of Page